Báo cáo Phát triển con người (HDR) 2023/2024: Phá vỡ tình trạng bế tắc: Tái hình dung sự hợp tác trong một thế giới phân cực (12/04/2024)

Nội dung cơ bản của Báo cáo Phát triển con người (HDR) 2023/2024: Phá vỡ tình trạng bế tắc: Tái hình dung sự hợp tác trong một thế giới phân cực

Báo cáo phát triển con người 2021/2022: thời đại bất định, cuộc sống bất an: Xây dựng tương lai trong một thế giới đang chuyển đổi. (23/01/2024)

Chủ đề của báo cáo "Báo cáo phát triển con người 2021/2022: thời đại bất định, cuộc sống bất an: Xây dựng tương lai trong một thế giới đang chuyển đổi" phản ánh nhiều cuộc sự khủng hoảng mà thế giới đang phải đối mặt và những nỗ lực chung nhằm giảm thiểu tác động đối với sự phát triển của con người. Báo cáo nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra. Đến thời điểm này, quá trình phục hồi sau COVID-19 đã bắt đầu, nhưng ảnh hưởng của đại dịch vẫn đang được nhận thấy ở tất cả các khu vực.

Báo cáo chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu năm 2023: Xóa đói giảm nghèo toàn cầu: dữ liệu cho hành động có ảnh hưởng cao (2023 global multidimensional poverty index (MPI): Unstacking global poverty: Data for high impact action) (22/01/2024)

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại New York, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Sáng kiến Phát triển Con người và Nghèo đói của đại học Oxford (The Oxford Poverty and Human Development Initiative- OPHI) đã công bố báo cáo mới nhất về Chỉ số Nghèo đa chiều (MPI) toàn cầu. Báo cáo này trình bày những cập nhật ngắn gọn về tình trạng nghèo đa chiều trên thế giới dựa trên tổng hợp dữ liệu từ 110 quốc gia đang phát triển với 6,1 tỷ người, chiếm 92% dân số ở các nước đang phát triển.

Báo cáo: Những con đường dẫn đến bình đẳng: Hai chỉ số về trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới. (The Paths to equal: Twin indices on women’s empowerment and gender equality) (22/01/2024)

Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố báo cáo “Những con đường dẫn đến bình đẳng: Hai chỉ số về trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới” tại Hội nghị Phụ nữ Hành động. Báo cáo lần đầu tiên cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về tiến bộ trong phát triển con người của phụ nữ và trẻ em gái dựa trên dữ liệu của 114 quốc gia, bao gồm dữ liệu mới về tiến trình hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững để lấp đầy một số khoảng trống.

Báo cáo Chỉ số các chuẩn mực xã hội về giới năm 2023 (GSNI): Phá bỏ định kiến giới: Thay đổi chuẩn mực xã hội hướng tới bình đẳng giới (2023 GENDER SOCIAL NORMS INDEX (GSNI): Breaking down gender biases: Shifting social norms towards gender equality) (19/01/2024)

Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Báo cáo Chỉ số các chuẩn mực xã hội về giới (GSNI) năm 2023 dựa trên dữ liệu mới nhất từ Khảo sát Giá trị Thế giới. Chỉ số chuẩn mực xã hội về giới (GSNI) đo lường định lượng những thành kiến đối với phụ nữ, nắm bắt thái độ của mọi người đối với vai trò của phụ nữ theo bốn khía cạnh chính: tính liêm chính về chính trị, giáo dục, kinh tế và thể chất.

Báo cáo Phát triển con người của Ghana năm 2018 (11/12/2020)

Báo cáo Phát triển con người Ghana năm 2018 có chủ đề “Thu hẹp khoảng cách nghèo đói, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế xã hội và trao quyền nhằm đóng góp cho sự phát triển của con người”. Báo cáo đặt ra câu hỏi là cách tiếp cận phát triển con người sẽ tập trung vào nguồn lực trong cuộc sống của con người, hay là tập trung vào sự đa dạng của nền kinh tế.

Báo cáo phát triển con người Trung Quốc năm 2019 (11/12/2020)

Báo cáo phát triển con người của Trung Quốc với chủ đề “Hướng đến một tương lai bền vững cho tất cả mọi người: Sự chuyển đổi lịch sử Trung Quốc trong bốn thập kỷ phát triển của loài người”. Báo cáo này tập trung phản ánh về những thay đổi đáng chú ý đã diễn ra trong 40 năm qua. Báo cáo không chỉ đề cập đến các thành tựu kinh tế đã được báo cáo rộng rãi, mà quan trọng hơn là thành tựu trong phát triển bền vững của con người mà Trung Quốc đạt được.

Báo cáo phát triển con người năm 2016 của Môn-đô-va: Bất bình đẳng và phát triển bền vững con người. (11/12/2020)

Báo cáo phát triển con người năm 2016 của Môn- đô-va đã phản ánh về một xã hội mà trong đó các giá trị gia trưởng, bất bình đẳng về kinh tế, xã hội và chính chị vẫn đang còn tồn tại ở đất nước này.

Báo cáo phát triển con người Cam-pu-chia 2019 với chủ đề “Bền vững tài nguyên thiên nhiên cho tất cả” (11/12/2020)

Báo cáo phát triển con người năm 2019 của Cam-pu-chia đã chỉ ra rằng, khi quốc gia đang trong quá trình phát triển, cũng là lúc phải đối mặt với các vấn đề về môi trường. Chính vì vậy, đây là cơ hội tốt để quản lý tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo phát triển bền vững cho con người và môi trường của quốc gia.

Giai đoạn mới của kinh tế thế giới và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam (23/07/2020)

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi phân tích một số thay đổi của hệ thống kinh tế thế giới - một trong những nội dung cấu thành của bối cảnh quốc tế, và phác họa sự tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam hiện nay cần được tính đến khi xây dựng các chiến lược phát triển: chiến lược phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2021 - 2030 với tầm nhìn đến 2045.