Giới thiệu kết quả đề tài cấp Bộ 2019-2020: “Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (05/04/2021)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do TS. Nguyễn Ngọc Trung, NCVC thuộc phòng Nghiên cứu Nguồn lực con người là chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì đã được thực hiện trong giai đoạn 2019-2020. Đề tài nhằm nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo tại chỗ vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp; trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đào tạo tại chỗ cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin Giới thiệu kết quả đề tài cấp Bộ 2019-2020: “Nghiên cứu việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số ở tỉnh Lai Châu từ góc độ phát triển con người” (05/04/2021)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số ở tỉnh Lai Châu từ góc độ phát triển con người” do TS. Lê Thị Đan Dung, NCVC thuộc phòng Nghiên cứu Con người và Xã hội là chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì đã được thực hiện trong giai đoạn 2019-2020. Sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp khảo sát định lượng, thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu nghiên cứu này đã đi sâu phân tích thực trạng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số ở Lai Châu trên 3 phương diện: cơ hội, tính chủ thể và năng lực.

Giới thiệu kết quả đề tài cấp Bộ 2019-2020: “Nghiên cứu hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số từ cách tiếp cận phát triển con người” (02/04/2021)

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số từ cách tiếp cận phát triển con người” do TS. Vũ Thị Thanh, NCVC thuộc phòng Nghiên cứu Phát triển con người là chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì đã được thực hiện trong giai đoạn 2019-2020. Nghiên cứu này phân tích các chiều cạnh hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) từ cách tiếp cận phát triển con người – cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, chú trọng đến sự phát triển vì con người, do con người và bởi con người.

Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ 2017-2018: Nghèo đa chiều và thách thức đối với phát triển con người ở Việt Nam (16/03/2020)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Tuấn Các thành viên tham gia: TS. Phạm Thị Tính TS. Nguyễn Ngọc Trung TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh ThS. Phạm Thu Hương ThS. Nguyễn Thị Nga Thời gian thực hiện: 1/2017-12/2018

Giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người tỉnh Hà Nam (16/03/2020)

Đề tài “Bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người tỉnh Hà Nam” do TS. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ 1/2017 đến 12/2018.

Giới thiệu Kết quả đề tài cấp Bộ: ‘Hoà nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người đối với người khuyết tật tại Thái Bình: thực trạng và giải pháp’ (16/03/2020)

Đề tài cấp Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 2017-2018: ‘Hoà nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người đối với người khuyết tật tại Thái Bình: thực trạng và giải pháp’ do TS. Vũ Thị Thanh và nhóm thành viên đề tài của Viện Nghiên cứu Con người thực hiện từ 1/2017 đến 12/2018.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ: “Phát triển dựa trên quyền văn hóa ở nước ta hiện nay” (15/03/2020)

Đề tài do PGS.TS Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2015-2016

Các tin cũ hơn.............................