Giới thiệu sách: Hành vi lệch chuẩn – Vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nông thôn: Phân tích từ hướng tiếp cận xã hội học pháp luật (Sách chuyên khảo – PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện - - 286tr -2023) (12/03/2024)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2023
Kích thước:
Số trang: 286
Hành vi lệch chuẩn – Vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nông thôn

Giới thiệu sách: Quan niệm và kỳ vọng của cha mẹ trong giáo dục con lứa tuổi trung học cơ sở (Sách chuyên khảo - Lê Văn Hảo - 286 trang - 2023) (09/03/2024)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2023
Kích thước:
Số trang: 286
Quan niệm và kỳ vọng của cha mẹ trong giáo dục con lứa tuổi trung học cơ sở

Giới thiệu sách: Chiến lược của Mỹ và Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và hàm ý chính sách cho Việt Nam (Võ Hải Minh - 255 trang – 2023) (07/03/2024)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2023
Kích thước:
Số trang: 255
Chiến lược của Mỹ và Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Giới thiệu sách: Phát huy vốn xã hội nhằm mục tiêu phát triển kinh tế: nghiên cứu trường hợp của người dân miền Tây tỉnh Nghệ An/ PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê chủ biên._H.: Nxb Khoa học xã hội, 2023._323 tr. (25/01/2024)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2023
Kích thước:
Số trang: 323
Cuốn sách: “Phát huy vốn xã hội nhằm mục tiêu phát triển kinh tế: nghiên cứu trường hợp của người dân miền Tây tỉnh Nghệ An” là kết quả nghiên cứu hợp tác giữa Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An, thuộc chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ “Chương trình khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế- xã hội tại địa phương”. Cuốn sách không chỉ cung cấp luận cứ khoa học nhằm xây dựng thể chế cũng như môi trường tốt nhất cho phát huy các nguồn lực tại địa phương, mà còn giúp bản thân các doanh nghiệp và người dân nhận thức đúng hơn về vai trò quan trọng của các mạng lưới quan hệ, của các giá trị bên trong cộng đồng như lòng tin, sự chia sẻ,... cho mục tiêu phát triển kinh tế. Đây còn là bài học kinh nghiệm mà các địa phương khác có thể tham khảo để tổng hợp các nguồn lực đáp ứng các yêu cầu trong tiến trình phát triển kinh tế cho địa phương mình trong dài hạn.

Giới thiệu sách: An ninh công việc của công nhân tại các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: trường hợp tỉnh Bắc Ninh (sách chuyên khảo)/ Nguyễn Thị Thanh Hương (Ch.b), Khúc Thị Thanh Vân, Bùi Việt Cường… ._H.: Khoa học xã hội, 2022._282 tr. (24/11/2023)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 282
Cuốn sách “An ninh công việc của công nhân tại các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: trường hợp tỉnh Bắc Ninh” do TS. Nguyễn Thị Thanh Hương chủ biên được ra đời dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ cùng tên. An ninh công việc của lao động nói chung và công nhân tại các khu công nghiệp nói riêng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng bởi nó có tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến các khía cạnh của đời sống con người, đảm bảo thu nhập và các phúc lợi cho người lao động và gia đình của họ. Tuy nhiên an ninh công việc của người lao động cũng như an ninh của công nhân tại các khu công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Nghiên cứu này đã góp phần vào việc xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan và đưa ra được hệ quan điểm góp phần dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp chính sách đảm bảo an ninh công việc cho người công nhân tại các khu công nghiệp điển hình của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Giới thiệu sách: Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam: sách chuyên khảo/Lê Kim Sa (Ch.b), Vũ Hoàng Đạt, Phạm Minh Thái, Nguyễn Thị Vân Hà._H.: Khoa học xã hội, 2022._230 tr. (24/11/2023)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 230
Cuốn sách “Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam” do TS. Lê Kim Sa chủ biên được xuất bản dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ cùng tên. Cuốn sách đã chỉ ra đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Đây là một tài liệu nghiên cứu bổ sung cho những câu hỏi quan trọng liên quan tới mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Giới thiệu sách: Bà mẹ đơn thân ở đô thị hiện nay: Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hà Nội: sách chuyên khảo/ Nghiêm Thị Thủy (Ch.b.), Lê Kim Sa, Hoàng Văn Dũng…._H.: Khoa học xã hội, 2022._172 tr. (24/11/2023)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 172
Cuốn sách “Bà mẹ đơn thân ở đô thị hiện nay: Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hà Nội” do TS. Nghiêm Thị Thủy chủ biên ra đời trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ cùng tên thực hiện năm 2019. Cuốn sách đã cho thấy thực trạng bà mẹ đơn thân; những đánh giá của xã hội về hiện tượng này trong xã hội đô thị hiện nay, đồng thời phân tích một số vấn đề xã hội liên quan và những hỗ trợ xã hội cho nhóm này.

Giới thiệu sách: Văn hóa ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong không gian công cộng/ Trịnh Văn Tùng chủ biên.H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2022. (23/11/2023)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 1
Cuốn chuyên khảo là kết quả nghiên cứu của đề tài “Ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong các không gian công cộng” mã số KX.01.48/16-20 do PGS.TS Trịnh Văn Tùng làm chủ nhiệm. Cuốn sách đã cung cấp sự hiểu biết có hệ thống trên hai phương diện lý luận và thực tiễn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong không gian công cộng. Cuốn sách đã cung cấp các luận cứ khoa học, góp phần vào công cuộc “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Giới thiệu sách: Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á = Resolving the resource conflicts in Southest Asia: sách chuyên khảo/Phạm Thái Quốc chủ biên._H.: Khoa học xã hội, 2022. (23/11/2023)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 1
Xung đột tài nguyên là một trong số các loại xung đột vốn tồn tại từ lâu và diễn ra nhiều nơi trên thế giới trong đó có khu vực Đông Nám Á. Quá trình toàn cầu hóa và bối cảnh hình thành trật tự thế giới đa cực ngày càng gia tăng khiến các mâu thuẫn ngày càng phức tạp. Thực tế cho thấy, cơn khát tài nguyên ở các nước đang phát triển lớn và đông dân điển hình như Trung Quốc và Ấn Độ đã tác động mạnh đến các quốc gia khu vực Đông Nam Á, làm gia tăng cạnh tranh khai thác tài nguyên và các nguồn lực khác. Cuốn sách: “Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á” do PGS.TS. Phạm Thái Quốc chủ biên góp phần làm rõ hơn vai trò của ASEAN trong giải quyết những xung đột tài nguyên, bao gồm xung đột tài nguyên nước, dầu khí và hải sản trong khu vực.

Giới thiệu sách: Tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số thực trạng và thách thức: sách chuyên khảo/Lê Thị Đan Dung chủ biên._H.: Khoa học xã hội, 2022._235 tr. (01/12/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 235
Cuốn sách là sản phẩm của đề tài cấp Bộ “Tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số ở Lai Châu từ góc độ phát triển con người” do TS. Lê Thị Đan Dung chủ biên. Cuốn sách cung cấp một số thông tin nghiên cứu thực trạng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ của một số dân tộc thiểu số trên phương diện cơ hội, năng lực và tính chủ thể; phân tích một số yếu tố ảnh hưởng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên nữ dân tộc thiểu số.

Các tin cũ hơn.............................