Danh mục bài tạp chí theo chủ đề Quyền con người (27/04/2015)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 17
Danh mục bài tạp chí theo chủ đề Quyền con người, do phòng Thông tin- Thư viện Viện Nghiên cứu Con người xây dựng

Danh mục bài tạp chí theo chủ đề Nguồn nhân lực (27/04/2015)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 25
Danh mục do Phòng Thông tin- Thư viện Viện Nghiên cứu Con người xây dựng

Danh mục bài tạp chí theo chủ đề Môi trường (27/04/2015)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 51
Danh mục do Phòng Thông tin- Thư viện Viện Nghiên cứu Con người xây dựng

Danh mục bài tạp chí theo chủ đề Nhân học (27/04/2015)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 10
Danh mục do Phòng Thông tin- Thư viện Viện Nghiên cứu Con người xây dựng

Danh mục bài tạp chí theo chủ đề Nghiên cứu Con người (27/04/2015)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 173
Danh mục do Phòng Thông tin- Thư viện Viện Nghiên cứu Con người xây dựng

Danh mục sách mới nhập thư viện năm 2014 (15/10/2014)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2014
Kích thước:
Số trang: 4
(xem file đính kèm)

Danh mục sách mới nhập thư viện 6 tháng cuối năm 2013 (15/04/2014)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Số trang: 1
Gồm những sách mới nhập Thư viện cuối năm 2013

Danh mục tài liệu mới trong Thư viện 6 tháng đầu năm 2013 (11/07/2013)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Số trang: 1

Danh mục tài liệu trong Thư viện theo chủ đề năm 2012 (27/02/2013)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước:
Số trang: 1
Giới thiệu tóm lược các tài liệu trong Thư viện năm 2012 theo một số chủ đề: Nghiên cứu Con người, Nhân học, Tâm lý học, Văn hóa học, Nhà nước và Phấp luật, Phát triển v.v...