Danh mục đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2023 (27/03/2024)

Hệ đề tài cấp Cơ sở do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì năm 2023

Danh mục đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2022 (27/03/2024)

Hệ đề tài cấp Cơ sở do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì năm 2022

Danh mục đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2021 (27/03/2024)

Hệ đề tài cấp Cơ sở do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì năm 2021

Danh mục đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2020 (27/03/2024)

Hệ đề tài cấp Cơ sở do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì năm 2020

Danh mục đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2019 (27/03/2024)

Hệ đề tài cấp Cơ sở do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì năm 2019

Danh mục đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2018 (27/03/2024)

Hệ đề tài cấp Cơ sở do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì năm 2018

Danh mục đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2017 (27/03/2024)

Hệ đề tài cấp Cơ sở do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì năm 2017

Danh mục đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2016 (27/03/2024)

Hệ đề tài cấp Cơ sở do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì năm 2016

Danh mục đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2015 (27/03/2024)

Hệ đề tài cấp Cơ sở do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì năm 2015

Công khai thông tin kết quả đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2023 (07/03/2024)

Viện Nghiên cứu Con người thực hiện công khai thông tin hệ đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2023

Các tin cũ hơn.............................