Giới thiệu kết quả đề tài cơ sở năm 2020: Di cư và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Nghiên cứu trường hợp thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (15/07/2021)

Đề tài do NCS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì. Đề tài thực hiện năm 2020.

Giới thiệu kết quả đề tài cơ sở năm 2020: Nghiên cứu Thông điệp về Phát triển con người trên Tạp chí Nghiên cứu Con người (Giai đoạn 2002-2019) (01/06/2021)

Đề tài “Nghiên cứu thông điệp về phát triển con người trên Tạp chí Nghiên cứu Con người (giai đoạn 2002- 2019)” do Ths. Nguyễn Thị Thắm thực hiện năm 2020. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thông điệp về phát triển con người (PTCN) được thể hiện qua các bài viết in trên Tạp chí Nghiên cứu Con người giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2019. Trên cơ sở phân tích thông điệp về PTCN trong các bài viết chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại và đề ra một số khuyến nghị cho việc xây dựng thông điệp về PTCN trong các bài viết in trên Tạp chí Nghiên cứu Con người.

Giới thiệu kết quả đề tài cơ sở năm 2020: Vấn đề an ninh cá nhân của lao động Việt Nam tại một số nước châu Á giai đoạn 2015-2020. (05/04/2021)

Đề tài “Vấn đề an ninh cá nhân của lao động Việt Nam tại một số nước châu Á giai đoạn 2015-2020” do TS. Lưu Thị Lịch thực hiện năm 2020 nhằm phân tích thực trạng vấn đề an ninh cá nhân của lao động Việt Nam tại một số nước châu Á giai đoạn gần đây 2015-2020 và đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp tăng cường an ninh cá nhân, góp phần đảm bảo an ninh con người cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2020: Khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay (05/04/2021)

Đề tài “Khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, NCVC phòng Nghiên cứu Chỉ số phát triển con người thực hiện năm 2020 nhằm đi sâu tìm hiểu khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục ở bậc đại học dựa trên một số chiều cạnh: chênh lệch theo cơ cấu ngành học, chênh lệch giữa các vùng miền, dân tộc; chỉ ra những yếu tố tác động đến khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

Giới thiệu kết quả đề tài cơ sở 2019: Lao động di cư Việt Nam giai đoạn từ 2005-2015 dưới góc độ phát triển con người. (05/04/2021)

Đề tài “Lao động di cư Việt Nam giai đoạn từ 2005-2015 dưới góc độ phát triển con người” do TS. Lưu Thị Lịch, NCV thuộc phòng Nghiên cứu Nguồn lực con người thực hiện năm 2019 nhằm phân tích thực trạng lao động di cư Việt Nam nhìn từ góc độ việc làm vì phát triển con người, từ đó đề xuất một số giải pháp đảm bảo việc làm của người lao động di cư vì sự phát triển con người Việt Nam.

Giới thiệu kết quả đề tài cơ sở năm 2019: Tiếp cận giáo dục của người nghèo ở nước ta hiện nay: một số vấn đề đặt ra từ góc độ phát triển con người (24/03/2021)

Đề tài “Tiếp cận giáo dục của người nghèo ở nước ta hiện nay: một số vấn đề đặt ra từ góc độ phát triển con người” do TS. Nguyễn Đình Tuấn chủ trì thực hiện năm 2019. Đề tài sử dụng phương pháp phân tích tài liệu nhằm phân tích thực trạng tiếp cận giáo dục của người nghèo ở nước ta hiện nay từ góc độ phát triển con người, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người nghèo vì mục tiêu phát triển con người.

Giới thiệu kết quả đề tài cơ sở 2018: Kĩ năng mềm của sinh viên trường cao đẳng nghề (Nghiên cứu trường hợp tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội) (16/03/2020)

Đề tài cơ sở ‘Kĩ năng mềm của sinh viên trường cao đẳng nghề (Nghiên cứu trường hợp tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội)’ do ThS. Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2018.

Các tin cũ hơn.............................