Danh sách BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 (29/04/2022)

Danh sách BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

Danh sách BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 (06/04/2020)

Danh sách gồm 03 thành viên trong BCH Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người

Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2016 (21/07/2014)

Danh sách BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2016

Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người năm 2012 (19/02/2013)

Ban chấp hành Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người