Giới thiệu chung về Thư viện

30/12/2019

 

1. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng

            Theo quyết định số 2101/QĐ-KHXH của chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam kí ngày 08/12/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Con người, Phòng Thông tin-Thư viện Viện Nghiên cứu Con người đổi tên là Phòng Quản lý Khoa học- Thư viện- Hợp tác quốc tế..

2. Tình hình hoạt động

            Khi mới thành lập, Thư viện chỉ có 484 đầu sách. Qua 20 năm hình thành và phát triển, hoạt động bổ sung được thực hiện theo ngân sách được cấp hàng năm. Hiện nay, nguồn tài nguyên gồm có 35 đầu tạp chí trong và ngoài nước; hơn 10.000 đầu sách, tài liệu, các số liệu thống kê; kết quả đề tài nghiên cứu trong Viện; tài liệu download về lĩnh vực Nghiên cứu Con người như: phát triển con người, quyền con người, an ninh con người, nhân học, văn hóa-xã hội, nguồn nhân lực, kinh tế. môi trường v.v …

Công tác kiểm kê vệ sinh được thực hiện theo kế hoạch dựa trên nguồn kinh phí được cấp hàng năm.

Về công tác xây dựng thư viện điện tử, thư viện số: Hiện nay, thư viện được trang bị hệ thống máy tính, máy in, máy scan, thiết bị lưu trữ tài liệu, máy in mã vạch, đầu đọc mã vạch hiện đại cùng các phần mềm chuyên dụng để phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, từng bước hiện thực hóa công tác xây dựng thư viện điện tử- thư viện số trong toàn hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

            Ngoài cơ sở dữ liệu thư mục phục vụ tra cứu, thư viện đang thực hiện công tác số hóa tài liệu toàn văn, đã số hóa được 80 đầu sách, tài liệu nội sinh cùng nhiều số tạp chí của Viện và tiếp tục triển khai công tác này trong thời gian tới.

Các dịch vụ khác đang được tiến hành bao gồm:

               + Cung cấp thư mục tài liệu có tóm tắt nội dung theo yêu cầu của bạn đọc;

               + Phô tô tài liệu;

               + Thực hiện tổng thuật, lược thuật và dịch thuật.

            3. Nhân sự: 03 người

           Gồm: - ThS. Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng

                     - CN. Đặng Thị Quỳnh Anh

                     - CN. Nguyễn Duy Thắng.

                          

Thư viện