LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC: Vốn xã hội của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Nghiên cứu trường hợp ba làng nghề ở đồng bằng sông Hồng) (18/12/2015)

Luận án đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để phân tích, làm rõ những chiều cạnh về vốn xã hội của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Tác giả luận án đã triển khai phỏng vấn bằng bảng hỏi tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại ba làng nghề với tổng số mẫu khảo sát là 132 doanh nghiệp, trong đó Hữu Bằng: 35 doanh nghiệp, Bát Tràng: 50 doanh nghiệp và Đại Đồng: 47 doanh nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn thực hiện 21 cuộc phỏng vấn sâu với lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ phụ trách kinh tế các xã, và chủ tịch/phó chủ tịch hội làng nghề của ba làng nghề được khảo sát.

Luận cứ khoa học xây dựng tiêu chí xã hội nhân văn về bảo vệ môi trường trong hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam (11/10/2007)

Đề t;i xem x;t một số vấn đề l; luận v; thực tiễn cấp b;ch về những kh;a cạnh x; hội nh;n văn của việc bảo vệ m;i trường ở n;ước ta hiện nay v; đề xuất c;c luận cứ khoa học x;y dựng ti;u ch; x; hội - nh;n văn về bảo vệ m;i trường.

Giải pháp nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta trong những năm tới (03/07/2007)

Tr;n cơ sở nghi;n cứu l; luận, điều tra thực trạng, đề t;i x;c định c;c giải ph;p n;ng cao ; thức sinh th;i cộng đồng ở n;ước ta trong những năm tới