Giới thiệu bài: Xây dựng và thực thi chiến lược phát triển lấy con người làm trung tâm với nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chủ yếu/ Đỗ Đức Định// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 5, 2010 (19/03/2013)

Bài viết đã đi sâu vào phân tích vai trò của giáo dục trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đồng thời xây dựng những chiến lược để thực hiện tốt chiến lược này.

Giới thiệu bài: Đào tạo nhân loại học ở Việt Nam: một cách nhìn so sánh/ Vũ Minh Chi// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 5, 2010 (19/03/2013)

Bài báo đi vào giới thiệu quá trình hình thành và triển khai công tác đào tạo của cơ sở đào tạo nhân loại học văn hóa trình độ tiến sĩ của Viện nghiên cứu Con người, từ đó so sánh với chương trình và mục tiêu đào tạo của Nhật Bản và rút ra một số ý kiến mang tính trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác đào tạo nhân loại học văn hóa nói chung tại Việt Nam.

Giới thiệu bài: Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ để tránh bẫy thu nhập trung bình/ Nguyễn Danh Sơn// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Sô 5, 2010 (19/03/2013)

Bài viết tập trung trình bày hai phần. Phần 1 đề cập tới việc huy động, sử dụng đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, nhìn từ giác độ chung là nguồn nhân lực của phát triển và từ giác độ là đội ngũ lao động trình độ cao. Phần 2 nêu một số suy nghĩ về đổi mới chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ để tránh “bẫy thu nhập trung bình”.

Giới thiệu bài: Quyền trẻ em và yếu tố văn hóa/ Mai Huy Bích// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 4, 2010 (19/03/2013)

Bài báo xem xét quyền trẻ em từ góc độ yếu tố văn hóa. Tác giả bài báo đã chỉ ra rằng quan niệm về quyền trẻ em chỉ mang tính tương đối về văn hóa theo nghĩa nó là sản phẩm của một nền văn hóa nhất định – tức văn hóa phương Tây hiện đại.

Giới thiệu bài: Về một số công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên, môi trường ở Việt Nam/ Đào Thị Minh Hương// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 4, 2010 (19/03/2013)

Trong bài viết này, tác giả tập trung đề cập tới hoạt động quản lý tài nguyên, môi trường ở Việt Nam thông qua việc giới thiệu một số công cụ kinh tế của hoạt động này

Giới thiệu bài: Một số quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hiện luật BĐG và CTPN ở nước ta hiện nay/ Nguyễn Đình Tấn// Tạp chí NCCN._ Số 4, 2010 (19/03/2013)

Bài viết tập trung đưa ra một số quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới (BĐG) và Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ

Giới thiệu bài: Truyền thông đại chúng: tương tác văn hóa/ Mai Quỳnh Nam// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 3, 2010 (19/03/2013)

Trong giao tiếp đại chúng, mối quan hệ giữa công chúng với TV, radio, báo viết, báo điện tử được thực hiện bằng các tương tác gián tiếp thông qua sự trao đổi và tác động lẫn nhau. Từ quan điểm đó, tác giả bài viết đặt ra câu hỏi: điều gì đã chi phối sự khác biệt của các bộ phận công chúng trong giao tiếp đại chúng

Giới thiệu bài: Khái niệm văn hóa trong khoa học về con người/ Vũ Thị Minh Chi// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3, 2010. (19/03/2013)

Bài viết xem xét khái niệm văn hóa trong khoa học nghiên cứu về con người là Nhân loại học văn hóa, trên cơ sở phân tích sự đa dạng và phức tạp của một khái niệm tưởng như gần gũi nhưng cũng hết sức mơ hồ.

Giới thiệu bài: Quan niệm về nền tảng văn hóa đa dạng mà thống nhất trong thời đại toàn cầu hóa/ Thành Duy// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3, 2010. (19/03/2013)

Là một quốc gia đa sắc tộc với 54 tộc người và dân tộc lớn nhỏ, Việt Nam đương nhiên là một dân tộc đa dạng văn hóa. Nền văn hóa đa dạng mà được hiểu là đa dạng bản sắc, biểu hiện thành những khác biệt về nét văn hóa có vẻ đẹp riêng của mỗi tộc người hay dân tộc.

Giới thiệu bài: Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh/ Phạm Minh Hạc// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3, 2010 (19/03/2013)

Từ những trước tác của Người, cộng thêm những tư liệu có được từ những cộng sự đắc lực, học trò, sống và làm việc bên Người suốt mấy thập kỷ qua đã trở thành xuất phát điểm cho bài viết này của tác giả. Tác giả bài viết đã khái quát 6 nội dung của Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh.

Các tin cũ hơn.............................