Báo cáo chắt lọc nghiên cứu: Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Mông ở miền núi phía Bắc Việt Nam (17/10/2023)

Tóm tắt chính sách này nêu ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường nguồn lương thực thực phẩm (LTTP), đảm bảo tính sẵn có và tiếp cận được của các nguồn LTTP cho người Mông ở miền nùi phía Bắc Việt Nam

Báo cáo nghiên cứu: Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Mông ở miền Bắc Việt Nam (17/10/2023)

Nghiên cứu này tập trung xem xét hệ thống lương thực của một trong những nhóm người dễ bị tổn thương, nhóm người dân tộc thiểu số Mông ở miền núi phía Bắc Việt Nam trong sự đối chiếu với quyền lương thực và vấn đề sức khỏe của họ, hướng tới xây dựng một hệ thống lương thực bền vững cho người dân địa phương.

Hội thảo bàn tròn chính sách “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” (25/05/2022)

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Viện Nghiên cứu Con người và các đối tác thực hiện dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” đã tổ chức hội thảo bàn tròn chính sách. May 24, 2022 at the Center for Women and Development, the Institute of Human Studies and its partners implementing the project “Intersectional impacts of air pollution on the world of work of informal labour groups in craft villages in Hanoi, Vietnam" organized a Roundtable discussion.

Ô nhiễm không khí và sức khỏe của người lao động tại các làng nghề Hà Nội: Câu chuyện của những người lao động tại làng nghề (18/05/2022)

Ô nhiễm không khí và sức khỏe của người lao động tại các làng nghề Hà Nội: Câu chuyện của người lao động ở ba làng nghề sơn mài, tái chế và làm tăm hương

Hoạt động sản xuất ở làng nghề sơn mài qua câu chuyện của người lao động (17/05/2022)

Câu chuyện của chị L, 36 tuổi, làm việc ở làng nghề Sơn mài cho thấy bức tranh về hoạt động sản xuất ở làng nghề sơn mài. The story of Ms. L, 36 years old, who works in Lacquer craft village shows a picture of production activities in Lacquer craft village

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” (29/04/2022)

Ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Viện Nghiên cứu Con người và các đối tác thực hiện dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. Hội thảo nhằm công bố các kết quả nghiên cứu của dự án và lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học cho báo cáo của dự án.

Sách ảnh/ Photobook (29/04/2022)

Cuốn sách ảnh này là tập hợp các bức ảnh được chọn lọc từ hơn 600 bức ảnh mà người lao động ở 3 làng nghề/làng có nghề chụp, bao gồm làng nghề sơn mài ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, làng nghề làm hương và tái chế ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. This photobook is a collection of photos selected from more than 600 photos taken by workers in 3 craft villages/ villages with crafts, including the lacquer craft village in Duyen Thai commune, Thuong Tin district, and the incense-making craft village and waste-recycling craft village in Quang Phu Cau commune, Ung Hoa district, Hanoi.

Các hoạt động nghiên cứu thu thập thông tin của dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” (15/02/2022)

Trong thời gian từ 23 tháng 12 năm 2021 đến 20 tháng 1 năm 2022, trong khuôn khổ dự án “Tác động liên tầng của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam”, đoàn nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu thực địa tại xã Duyên Thái, huyện Thường tín Hà Nội và xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Dự án "Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam”. (01/12/2021)

Viện Môi trường Stockholm (Stockholm Environment Insitute- SEI), dưới sự tài trợ từ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC), phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và trong chương trình Sáng kiến Toàn cầu của Liên hợp quốc về Việc làm Bền vững cho Thanh niên, đang tiến hành nghiên cứu về tác động của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của phụ nữ và thanh niên. Dự án nhằm tìm hiểu các tác động khác nhau của ô nhiễm không khí đối với những người lao động ở Đông Nam Á và đề xuất các khuyến nghị về nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng cũng như số lượng việc làm trong bối cảnh mới, chuyển hướng sang nền kinh tế các - bon thấp.