ỨNG XỬ VỚI TIN GIẢ VỀ COVID-19 TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (02/05/2024)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 (124) năm 2023

ĐIỀU TỐT TRONG CUỘC TRANH LUẬN GIỮA CHỦ NGHĨA TỰ DO VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG PHƯƠNG TÂY ĐƯƠNG ĐẠI (02/05/2024)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 (124) năm 2023

CƠ HỘI, THÁCH THỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC MỤC TIÊU NET ZERO VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM (02/05/2024)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 (124) năm 2023

NỘI HÀM CỦA QUYỀN CON NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG TRONG LÀNH, BỀN VỮNG (02/05/2024)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 (124) năm 2023

AN NINH CON NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN (Phần cuối) (02/05/2024)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 (124) năm 2023