Quan điểm của chủ nghĩa cộng đồng phương Tây đương đại với vấn đề nhân quyền (04/04/2022)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2021

Việc làm của lao động người dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay (04/04/2022)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2021

Biến động dân số và thực hiện chính sách quốc gia về dân số ở nước Nga và Việt Nam hiện nay (04/04/2022)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2021

Môi trường mới trong cách mạng khoa học-công nghệ và sự phát triển con người hiện nay (04/04/2022)

Giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2021

Các lí thuyết nghiên cứu dư luận xã hội về bạo lực học đường và định hướng truyền thông (04/04/2022)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2021