Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách- Báo caó phát triển con người 2007/2008 (18/08/2015)

Bài viết của Th.s Phạm Thị Tính, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2008.

Chiến lược phát triển bàn về tư duy và hành động có tính chiến lược/Ngô Doãn Vịnh._H.:Chính trị quốc gia, 2007._430tr. (18/08/2015)

Bài viết của Lê Thu Hà, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2008

Cành vàng- Bách khoa toàn thư về văn hóa nguyên thủy (18/08/2015)

Bài viết của TS. Minh Chi, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2007.

"Phát triển thế hệ kế cận" Báo cáo phát triển thế giới năm 2007 của Ngân hàng Thế giới (18/08/2015)

Bài viết của GS. Lê Thi, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2007.

Vấn đề con người trong tác phẩm Triết học xã hội của A.G.Spirkin (18/08/2015)

Bài viết của TS Lê Công Sự, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2007.

Bất bình đẳng xã hội (18/08/2015)

Bài viết của Vũ Thị Thanh, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2006

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam (18/08/2015)

Bài viết của Lê Thu Hà, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2006

Nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam/ Đoàn Văn Khái._H.:Lý luận chính trị, 2005._246 tr. (18/08/2015)

Bài viết của TS. Dương Thị Bạch Kim, đăng triên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2006

Từ cuốn sách "Whose Freedom?" tới cuốn sách "phản hồi của cộng đồng về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tại Việt Nam" (18/08/2015)

Bài viết của TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2006.

Chân dung con người nhập môn Nhân học văn hóa (17/08/2015)

Bài viết của Lê Thị Đan Dung, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 6 năm 2003