Đề tài: Dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay (Mã số: KX.01.40/16-20) (02/07/2021)

Đề tài do TS. Nguyễn Ngọc Trung làm chủ nhiệm; Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì

Đề tài: Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến Con người Việt Nam hiện nay (Mã số: KX.01.11/16-20) (02/01/2017)

Đề tài do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là Cơ quan chủ trì

Đề tài KX.05-01: “Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” (02/07/2013)

Đề tài do PGS.TS. Hồ Sĩ Quý làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ quản.

Đề tài KX.05-02 "Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" (02/07/2013)

Đề tài do TSKH. Phan Hồng Giang làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Đề tài KX.05-04: “Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa một số dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa” (02/07/2013)

Đề tàido GS.TS. Trần Văn Bính làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Đề tài KX.05.03: “Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa vùng đô thị và khu công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (02/07/2013)

Đề tài do GS.TS. Nguyễn Đình Quang làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Đề tài KX.05- 06: “Nghiên cứu phát triển chỉ số thông mình IQ, chỉ số trí tuệ xúc cảm EQ, chỉ số sáng tạo CQ của học sinh, sinh viên và lao động trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (02/07/2013)

Đề tài do PGS.TS. Trần Kiều làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Đề tài KX.05- 09: “Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp- nền tảng để phát triển nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (02/07/2013)

Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Văn Lê làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Các tin cũ hơn.............................