Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 (25/12/2023)

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 (01/07/2016)

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 kéo dài đến 2023

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người (19/02/2013)

Ban chấp hành Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người