Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “An sinh xã hội cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay: nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội và Hải Dương”

30/03/2017

 

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài ““An sinh xã hội cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay: nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội và Hải Dương” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu gồm: (1)GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) - Chủ tịch hội đồng; (2) PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) - Phản biện 1; (3) PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện (Viện Xã hội học) - Phản biện 2; (4) PGS.TS. Phạm Hương Trà (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) - Ủy viên hội đồng; (5) TS. Hoàng Thanh Xuân (Đại học Công đoàn)- Ủy viên hội đồng; (6) PGS.TSKH. Lương Đình Hải (Viện Nghiên cứu Con người) - Ủy viên hội đồng; (7) PGS.TS. Nguyễn Chí Dũng (Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) - Ủy viên hội đồng.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, kết cấu của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận nghiên cứu về an sinh xã hội và người cao tuổi. Chương này trình bày khái quát những vấn đề về an sinh xã hội (ASXH)  cũng như những vấn đề về ASXH cho người cao tuổi. Đề tài cũng trình bày những vấn đề ASXH ở Nhật Bản, qua đó gợi mở những bài học cho Việt Nam. Đồng thời, nêu lên những quan điểm của Việt Nam về an sinh xã hội và an sinh xã hội cho người cao tuổi.

Chương 2: Già hóa dân số và an sinh xã hội cho người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Trình bày thực trạng già hóa dân số nhanh ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra đặc biệt là cho nhóm xã hội là những người cao tuổi. Vấn đề ASXH cho người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đặc biệt là vấn đề lương hưu và những trợ cấp xã hội đối với đời sống của người cao tuổi. Vấn đề bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng được đề tài phân tích một cách mạch lạc, rõ ràng.

Chương 3: Già hóa dân số và an sinh xã hội cho người cao tuổi ở Hà Nội và Hải Dương. Hà Nội và Hải Dương là hai địa bàn mà đề tài thực hiện khảo sát (500 bảng hỏi và 20 phỏng vấn sâu) nhằm so sánh thực trạng an sinh xã hội cho người cao tuổi ở thành thị và nông thôn. Ngoài ra, số liệu khảo sát ở hai địa bàn này còn được so sánh với cả nước và khu vực đồng bằng sông Hồng để làm nổi bật vấn đề nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trợ cấp và lương hưu cho người cao tuổi còn thấp, chưa đáp ứng được đời sống kinh tế của người cao tuổi. Hiểu biết của người cao tuổi về quyền và những vấn đề liên quan đến ASXH cho người cao tuổi cũng như những mong muốn của họ đã được phân tích sâu sắc trong chương này của đề tài.

 Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài cả về mặt lý luận và thực tiễn cũng như tính nghiêm túc của nhóm thực hiện đề tài. Vấn đề ASXH và người cao tuổi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước bởi theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Việt Nam đang đứng trước vấn đề già hóa dân số nhanh cũng như những vấn đề mà người cao tuổi đang phải đối mặt hiện nay. Những phát hiện trong kết quả nghiên cứu cho phép nhìn nhận sâu sắc hơn về vấn đề ASXH đặc biệt cho nhóm người cao tuổi, là những bằng chứng gợi mở cho các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là những người làm chính sách. Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra một số góp ý để nhóm nghiên cứu hoàn thiện và xuất bản thành sách.

Nguyễn Thị Huệ

 

The older news.............................