Sách ảnh: Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Mông ở miền Bắc Việt Nam (09/02/2023)

Cuốn sách ảnh này là tập hợp các bức ảnh được chọn lọc từ hơn 500 bức ảnh mà người dân Mông ở hai xã Tả Phìn và Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang chụp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Mông ở miền Bắc Việt Nam” do Viện Nghiên cứu con người thực hiện với sự tài trợ của Rosa Luxemburg Stifftung từ nguồn kinh phí của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức. This photobook has been curated from more than 500 images captured by the Hmong in Ta Phin and Pho Cao communes, Dong Van district, Ha Giang province. The book is part of the "Food and Health of the Hmong in the North of Vietnam" project. Conducted by the Institute of Human Studies, this project is financed by the Rosa Luxemburg Stiftung with funding from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Mông ở miền Bắc Việt Nam: Báo cáo nghiên cứu (09/02/2023)

Báo cáo đã nêu một số vấn đề về hệ thống lương thực và sức khỏe của người Mông ở miền Bắc Việt Nam trên các khía cạnh: Các nguồn lương thực thực phẩm của cộng đồng người Mông, sự sẵn có và khả năng tiếp cận; Tiêu dùng lương thực thực phẩm ở cộng đồng người Mông, nhận thức và hành vi tiêu dùng; Thực trạng lương thực thực phẩm và vấn đề sức khỏe ở cộng đồng người Mông. This report has raised a number of issues about the food system and health of the HMong people in Northern Vietnam in various aspects: Food sources, their availability, and the accessibility of the Hmong community; Food consumption, perception, and behavior in the Hmong community; Food and health issues of the Hmong community.

Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Mông ở miền Bắc Việt Nam: Báo cáo tóm tắt chính sách (08/02/2023)

Nghiên cứu “Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Mông ở miền Bắc Việt Nam” nhằm xem xét các vấn đề liên quan đến lương thực và sức khỏe của người Mông để tìm ra những thách thức của vấn đề lương thực và nguy cơ của những vấn đề này đối với sức khỏe của họ; cách tiếp cận phù hợp đối với các vấn đề về lương thực và sức khỏe của người dân địa phương.Báo cáo tóm tắt chính sách đã được đưa ra với một số khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn lương thực, sinh kế và sức khỏe của người dân. The study “The food system and health of the Hmong people in Northern Vietnam” aims to examine the foodrelated issues and health of the Hmong to discover: (1) the food challenges and the risk of these problems to people’s health; and (2) an appropriate approach to local people's health and food problems. The policy brief report was made with a number of recommendations to ensure food security, livelihoods and people's health.

Report of the research project “Intersectional impacts of air pollution on the world of work of informal labour groups in craft villages in Hanoi, Vietnam” (11/07/2022)

The report reflects intersectional ways in which air pollution affects the work of informal workers, especially women and young people, in some craft villages in Hanoi. It also provides policy recommendations to reduce air pollution and promote work quality for village workers.

Báo cáo kết quả dự án “Các ảnh hưởng giao thoa của ô nhiễm không khí tới thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức ở các làng nghề tại Hà Nội, Việt Nam” (11/07/2022)

Báo cáo phân tích những ảnh hưởng giao thoa của ô nhiễm không khí tới việc làm của nhóm lao động phi chính thức, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên, tại một số làng nghề ở Hà Nội. Đồng thời, báo cáo cũng đưa ra một số đề xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí và thúc đẩy chất lượng việc làm cho người lao động phi chính thức tại làng nghề hiện nay.

Hội thảo bàn tròn chính sách “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” (25/05/2022)

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Viện Nghiên cứu Con người và các đối tác thực hiện dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” đã tổ chức hội thảo bàn tròn chính sách. May 24, 2022 at the Center for Women and Development, the Institute of Human Studies and its partners implementing the project “Intersectional impacts of air pollution on the world of work of informal labour groups in craft villages in Hanoi, Vietnam" organized a Roundtable discussion.

Ô nhiễm không khí và sức khỏe của người lao động tại các làng nghề Hà Nội: Câu chuyện của những người lao động tại làng nghề (18/05/2022)

Ô nhiễm không khí và sức khỏe của người lao động tại các làng nghề Hà Nội: Câu chuyện của người lao động ở ba làng nghề sơn mài, tái chế và làm tăm hương

Hoạt động sản xuất ở làng nghề sơn mài qua câu chuyện của người lao động (17/05/2022)

Câu chuyện của chị L, 36 tuổi, làm việc ở làng nghề Sơn mài cho thấy bức tranh về hoạt động sản xuất ở làng nghề sơn mài. The story of Ms. L, 36 years old, who works in Lacquer craft village shows a picture of production activities in Lacquer craft village

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” (29/04/2022)

Ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Viện Nghiên cứu Con người và các đối tác thực hiện dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. Hội thảo nhằm công bố các kết quả nghiên cứu của dự án và lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học cho báo cáo của dự án.

Sách ảnh/ Photobook (29/04/2022)

Cuốn sách ảnh này là tập hợp các bức ảnh được chọn lọc từ hơn 600 bức ảnh mà người lao động ở 3 làng nghề/làng có nghề chụp, bao gồm làng nghề sơn mài ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, làng nghề làm hương và tái chế ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. This photobook is a collection of photos selected from more than 600 photos taken by workers in 3 craft villages/ villages with crafts, including the lacquer craft village in Duyen Thai commune, Thuong Tin district, and the incense-making craft village and waste-recycling craft village in Quang Phu Cau commune, Ung Hoa district, Hanoi.