Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ 2017-2018: Nghèo đa chiều và thách thức đối với phát triển con người ở Việt Nam (21/06/2019)

Đề tài do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm. Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017-2018: Bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người tỉnh Hà Nam (21/06/2019)

Đề tài do TS. Phạm Thị Tính là chủ nhiệm. Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì thực hiện

Giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu cấp Bộ: Hoà nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người đối với người khuyết tật tại Thái Bình: thực trạng và giải pháp (20/05/2019)

Đề tài do TS Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện 2017-2018

Giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục của trẻ em ở Lào Cai hiện nay (20/05/2019)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Con người (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) Thời gian thực hiện: 2017-2018

Giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu cấp Bộ: Phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm (20/05/2019)

Đề tài do TS. Lê Thị Đan Dung làm chủ nhiệm. Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì. Thời gian thực hiện 2017-2018

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “An sinh xã hội cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay: nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội và Hải Dương” (30/03/2017)

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài ““An sinh xã hội cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay: nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội và Hải Dương” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: yêu cầu và giải pháp” (30/03/2017)

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài ““Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: yêu cầu và giải pháp” do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Báo cáo kết quả hoạt động của đề tài cấp Bộ "Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người, (nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Nguyên)" (08/12/2015)

Nội dung nghiên cứu: 10 nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu (8 nội dung do Tổ chức Y tế thế giới xác định và 2 nội dung do ngành Y tế Việt Nam bổ sung để hỗ trợ thực hiện 8 nội dung trên), tiếp cận từ góc độ quyền con người.

Các tin cũ hơn.............................