Giới thiệu sách: Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng tới việc chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại/ Bùi Thị Vân Anh chủ biên._H.: Khoa học xã hội, 2018._295 tr. (17/08/2018)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 295
Nội dung sách gồm 4 chương làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản, những yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng đến việc chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và gợi mở biện pháp phát huy yếu tố tâm lý tích cực và hạn chế yếu tố tâm lý tác động tiêu cực đến quá trình này.

Giới thiệu sách: Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học/ Lê Ngọc Văn, Mai Văn Hai, Đặng Thị Hoa, Bùi Thị Hương Trầm._H.: Khoa học xã hội, 2016._334 tr. (16/08/2018)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 334
Cuốn sách gồm 6 chương trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu hệ giá trị gia đình, hệ giá trị gia đình Việt Nam từ khởi nguồn đến các giai đoạn phát triển về sau; đặc biệt làm rõ một số vấn đề về hệ giá trị gia đình thời đổi mới như sự lựa chọn giá trị của các nhóm xã hội, tính liên tục và biến đổi giá trị giữa các thế hệ trong gia đình.

Giới thiệu sách: Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam (Nghiên cứu tại vùng miền núi phía Bắc) – Lý Hành Sơn, Trần Thị Mai Lan đồng chủ biên – Nxb Khoa học xã hội – 2017 – 399tr. (16/08/2018)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 399
Cuốn sách giới thiệu thực trạng quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của các dân tộc Nùng, Thái, H'mông, Hà Nhi; phân tích các yếu tố tác động đến quan hệ này cũng như tác động của quan hệ này đến sự phát triển kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng ở vùng các dân tộc Nùng, Thái, H'mông, Hà Nhì.

Giới thiệu sách: Những biến đổi tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa/ PGS. TS. Phan Thị Mai Hương chủ biên – H. : Từ điển Bách Khoa, 2010. – 338tr (16/08/2018)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Từ điển bách khoa
Năm xuất bản: 2010
Kích thước:
Số trang: 338
Cuốn sách trình bày thực trạng và sự biến đổi một số mặt trong đời sống tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa: biến đổi trong hệ thống nhu cầu; biến đổi về mặt nhận thức xã hội; sự thích nghi với lối sống đô thị; biến đổi trong giao tiếp và quan hệ xã hội; chiến lược sống cá nhân nhìn từ góc độ nghề nghiệp, việc làm, v.v...

Giới thiệu sách Lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình Đổi mới và hội nhập quốc tế/ Doãn Chính (chủ biên)._H.: Chính trị quốc gia, 2013._ 735 tr. (16/08/2018)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Số trang: 735
Cuốn sách “Lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế” do PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên) đã giúp bạn đọc đọc hiểu rõ hơn đặc điểm tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ và các nhóm giải pháp phát triển tư duy, hoàn thiện lối sống cho cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ.

Papi 2017 Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân/ CECODES, UNDP, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và NCKH Mặt trận Tổ quốc._H., 2018._148 tr. (04/06/2018)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 148
Dựa trên kết quả khảo sát thu được, báo cáo nêu bức tranh tổng quát về hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công từ góc nhìn và trải nghiệm của người dân năm 2017.

Giới thiệu sách: Một số vấn đề về dân chủ, độc tài và phát triển: Some Issues in Democracy, Autocracy and Development/ GS.TS. Hồ Sĩ Quý . – H . : Lý luận chính trị , 2014 . – 274 tr. (13/12/2017)

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị
Năm xuất bản: 2014
Kích thước:
Số trang: 274
Cuốn sách Một số vấn đề về dân chủ, độc tài và phát triển của GS.TS. Hồ Sĩ Quý do Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản năm 2014,.gồm 3 chương: Chương I tác giả đưa ra những vấn đề cấp thiết về lý luận; Chương II bàn về những hiện tượng, những sự kiện, những nhân vật và những quan hệ phức tạp giữa dân chủ, độc tài và phát triển ở một số quốc gia; Chương cuối phân tích những bức xúc trong thực tiễn.

Giới thiệu sách: Bình đẳng giới trong Chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế/ Trần Thị Minh Thi chủ biên._H.: Khoa học xã hội, 2017._274 tr. (13/12/2017)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 274
Cuốn sách “Bình đẳng giới trong Chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế” do TS. Trần Thị Minh Thi chủ biên đã cung cấp một bức tranh khái quát về thực trạng mối quan hệ giới trong sự tham gia chính trị hiện nay ở Việt Nam và các nguyên nhân, rào cản văn hóa, thể chế của thực trạng này.

Giới thiệu sách: Văn hóa làng và nhân cách người Việt/ Nguyễn Đắc Hưng._H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2017._252 tr. (13/12/2017)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia-Sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 252
Cuốn sách “Văn hóa làng và nhân cách người Việt” của tác giả Nguyễn Đắc Hưng đã đem đến một cái nhìn cụ thể, sâu sắc hơn về những giá trị của văn hóa làng và những mặt tích cực cũng như hạn chế trong nhân cách con người Việt Nam.

Giới thiệu sách: Phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực yếu tố nền tảng cho phát triển bền vững Tây Nguyên/ Bùi Tất Thắng, Nguyễn Văn Thành._H.: Khoa học xã hội, 2017._370tr. (11/12/2017)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 370
Cuốn sách Phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực yếu tố nền tảng cho phát triển bền vững Tây Nguyên của PGS.TS Bùi Tất Thắng và TS. Nguyễn Văn Thành đã tổng hợp quá trình phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực ở Tây Nguyên sau gần 40 năm kể từ 1976, đúc kết những thành tựu, những hạn chế và đề xuất phương hướng phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực ở Tây Nguyên hướng đến đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng.

Các tin cũ hơn.............................