Giới thiệu sách: Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người: sách chuyên khảo/ Bùi Tiến Đạt (Chủ biên)._H.: Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2021._499 tr. (28/07/2021)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia- Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 499
Cuốn sách “Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người” là công trình của tập thể tác giả do TS. Bùi Tiến Đạt chủ biên. Nội dung cuốn sách giúp người đọc hiểu hơn về nguyên tắc trình tự công bằng, hợp lý trong lĩnh vực phi hình sự (tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) và trong cải cách thủ tục hành chính đòi hỏi ngày càng cao hiện nay.

Giới thiệu sách: Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn hóa Việt Nam/TS. Lý Tùng Hiếu._H.: Khoa học xã hội, 2019._ 424tr (04/05/2021)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 464
Đứng trước những sự biến đổi do quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới và hội nhập, việc trang bị tri thức cơ bản về các lý thuyết, khái niệm và thực tiễn giao lưu tiếp biến văn hoá làm biến đổi văn hoá Việt Nam là một điều cần thiết. Xuất phát từ tình hình ấy, cuốn sách “Giao lưu tiếp biến văn hoá và sự biến đổi văn hoá Việt Nam” của TS. Lý Tùng Hiếu đã ra đời.

Giới thiệu sách: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong hiến pháp năm 2013/ Đào Đình Hiếu._H.: Công an nhân dân. 2020._ 372 tr. (04/05/2021)

Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 372
Nhằm hỗ trợ người đọc tìm hiểu và nghiên cứu về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013, cuốn sách “Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong Hiến pháp năm 2013” của tác giả Đào Đình Hiếu đã ra đời. Cuốn sách này tập trung làm rõ giá trị nổi bật và tinh thần coi đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Hiến pháp năm 2013.

Giới thiệu sách: An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá/Trần Việt Hà._Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - 2020, 223tr (13/04/2021)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 223
Cuốn sách “An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá” do TS. Trần Việt Hà chủ biên ngoài cung cấp cho người đọc những hiểu biết chung về an ninh con người và các hiệu ứng do toàn cầu hoá gây ra cho an ninh con người, còn đề xuất một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam.

Giới thiệu sách: Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam – Văn hoá và phát triển – Lâm Bá Nam Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội – 682 trang, năm 2020. (22/03/2021)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 682
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, một số công trình nghiên cứu của PGS.TS. NGƯT. Lâm Bá Nam đã được biên soạn, tổng hợp thành cuốn sách chuyên khảo “Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam – Văn hoá và phát triển”.

Giới thiệu sách: Ba thế hệ trí thức người Việt (1062-1954). Nghiên cứu lịch sử xã hội/ Trịnh Văn Thảo; Lê Thị Kim Tân dịch._H.: Tri thức, 2019. (22/03/2021)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Tri thức
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 24 cm
Số trang: 464
Ba thế hệ tri thức người Việt (1962-1954). Nghiên cứu lịch sử xã hội là tên sách tác giả chọn cho bản dịch tiếng Việt từ nguyên bản công trình khoa học “Le Vietnam du Confucianisme au Communissme. Un essai d’itineraire intellectuel” (Việt Nam từ Khổng giáo đến Chủ nghĩa Cộng Sản. Một tiểu luận về hành trình trí thức). Công trình hoàn thành và xuất bản bằng tiếng Pháp năm 1990 và được chỉnh sửa, bổ sung tái bản năm 2007. Nội dung chủ yếu tập trung vào sự chuyển biến của ba thế hệ trí thức Việt Nam từ giữa thế kỳ XIX đến giữa thế kỷ XX.

Giới thiệu sách: Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa: sách chuyên khảo/ Trần Nguyệt Minh Thu._H.: Nxb Khoa học xã hội, 2020._224 tr. (22/03/2021)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 21 cm
Số trang: 224
Cuốn sách “Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa” của Trần Nguyệt Minh Thu xuất bản năm 2020 đã cung cấp bức tranh thực trạng nghèo đa chiều và các tiêu chí xác định nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô Hà Nội, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tiếp cận, góp phần giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững vùng ven đô hiện nay.

Giới thiệu sách: Nhân học – Ngành khoa học về con người – Nguyễn Văn Sửu (Chủ biên._H.:Đại học quốc Gia Hà Nội, 2020. – 343 trang. (22/03/2021)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 343
Với mong muốn cung cấp những kiến thức cơ bản và khái quát về Nhân học, cuốn sách “Nhân học – Ngành Khoa học về con người” do Nguyễn Văn Sửu chủ biên đã được ra đời vào năm 2020 – năm đánh dấu 100 năm truyền thông của ngành Nhân học ở Việt Nam và 60 năm truyền thống của Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giới thiệu sách: Hoà nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người/ Vũ Thị Thanh (Chủ biên); Nxb. Khoa học xã hội, 2019._ 219tr. (23/07/2020)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 219
Hoà nhập xã hội là một trong những nền tảng cho sự phát triển con người. Trên quan điểm xoá bỏ những rào cản để những người thuộc nhóm yếu thế có thể tham gia vào mọi phương diện của đời sống xã hội, việc nghiên cứu về hoà nhập xã hội của những người dễ bị tổn thương để đưa ra những giải pháp cho vấn đề này luôn rất được quan tâm. Cuốn sách “Hoà nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người” do TS. Vũ Thị Thanh chủ biên đã có những đóng góp rất lớn cho công tác nghiên cứu về hoà nhập xã hội ở nhóm người dễ bị tổn thương ở Việt Nam.

Giới thiệu sách Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm /Lê Thị Đan Dung (Chủ biên); Nxb. Khoa học xã hội, 2019._; 182 Tr. (23/07/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 182
Việc làm đóng một vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển con người, khi trao cho con người cơ hội tạo ra những giá trị mới thông qua hoạt động lao động, kiếm thêm thu nhập. Hiện nay, trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế, việc làm tại Việt Nam đã ngày một trở nên đa dạng hơn. Tuy vậy, việc làm vẫn là một vấn đề còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, gây ảnh hưởng đến sự phát triển con người của một số dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu “Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm” do TS. Lê Thị Đan Dung chủ biên đã tập trung phân tích thực trạng phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm, để từ đó tìm ra nguyên nhân dẫn tới thực trạng ấy và đề xuất các phương án nhằm tháo gỡ những khó khăn này.

Các tin cũ hơn.............................