Giới thiệu sách: Một số vấn đề về dân chủ, độc tài và phát triển: Some Issues in Democracy, Autocracy and Development/ GS.TS. Hồ Sĩ Quý . – H . : Lý luận chính trị , 2014 . – 274 tr. (13/12/2017)

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị
Năm xuất bản: 2014
Kích thước:
Số trang: 274
Cuốn sách Một số vấn đề về dân chủ, độc tài và phát triển của GS.TS. Hồ Sĩ Quý do Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản năm 2014,.gồm 3 chương: Chương I tác giả đưa ra những vấn đề cấp thiết về lý luận; Chương II bàn về những hiện tượng, những sự kiện, những nhân vật và những quan hệ phức tạp giữa dân chủ, độc tài và phát triển ở một số quốc gia; Chương cuối phân tích những bức xúc trong thực tiễn.

Giới thiệu sách: Bình đẳng giới trong Chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế/ Trần Thị Minh Thi chủ biên._H.: Khoa học xã hội, 2017._274 tr. (13/12/2017)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 274
Cuốn sách “Bình đẳng giới trong Chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế” do TS. Trần Thị Minh Thi chủ biên đã cung cấp một bức tranh khái quát về thực trạng mối quan hệ giới trong sự tham gia chính trị hiện nay ở Việt Nam và các nguyên nhân, rào cản văn hóa, thể chế của thực trạng này.

Giới thiệu sách: Văn hóa làng và nhân cách người Việt/ Nguyễn Đắc Hưng._H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2017._252 tr. (13/12/2017)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia-Sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 252
Cuốn sách “Văn hóa làng và nhân cách người Việt” của tác giả Nguyễn Đắc Hưng đã đem đến một cái nhìn cụ thể, sâu sắc hơn về những giá trị của văn hóa làng và những mặt tích cực cũng như hạn chế trong nhân cách con người Việt Nam.

Giới thiệu sách: Phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực yếu tố nền tảng cho phát triển bền vững Tây Nguyên/ Bùi Tất Thắng, Nguyễn Văn Thành._H.: Khoa học xã hội, 2017._370tr. (11/12/2017)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 370
Cuốn sách Phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực yếu tố nền tảng cho phát triển bền vững Tây Nguyên của PGS.TS Bùi Tất Thắng và TS. Nguyễn Văn Thành đã tổng hợp quá trình phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực ở Tây Nguyên sau gần 40 năm kể từ 1976, đúc kết những thành tựu, những hạn chế và đề xuất phương hướng phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực ở Tây Nguyên hướng đến đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng.

Giới thiệu sách: Phát huy vai trò của giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay/TS. Lương Công Lý, TS. Nguyễn Thị Vân, TS. Nguyễn Kim Phương (Đồng chủ biên) . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 284 tr (09/05/2017)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 284
Cuốn sách Phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay do TS. Lương Công Lý, TS. Nguyễn Thị Vân, TS. Nguyễn Kim Phương đồng chủ biên, đã đi sâu phân tích, đánh giá một cách cụ thể thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao và vai trò của giáo dục - đào tạo trong việc phát triển nguồn nhân lực này ở nước ta hiện nay; đồng thời đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Giới thiệu sách: TIẾP CẬN HỆ SINH THÁI ĐỐI VỚI SỨC KHỎE (ECOHEALTH) LÝ THUYẾT VÀ ÁP DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM/ Nguyễn Việt Hùng – Trần Thị Tuyết Hạnh chủ biên/Nhà xuất bản Y học. 2016, 219tr (10/03/2017)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Y học
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 219
Cuốn sách cung cấp cả thông tin lý thuyết và các bài học thực tiễn về cách tiếp cận Ecohealth.

Giới thiệu sách: Định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Nguyễn Thị Thu Hà._H.: Khoa học xã hội, 2015._275 tr. (06/03/2017)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 275
Cuốn sách gồm ba chương trình bày những vấn đề lý luận về định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp và thực tiễn định kiến giới đối với họ cũng như chỉ ra những nhân tố tác động đến sự hình thành, thúc đẩy hoặc kìm hãm định kiến giới đối với những cán bộ nữ lãnh đạo này. Đồng thời phân tích những ảnh hưởng của định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp.

Giới thiệu sách: Trình độ phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực: kết quả và dấu hiệu, nguy cơ tụt hậu/ Tổng cục Thống kê._H, 2015. (31/10/2016)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 92
Báo cáo “Trình độ phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực: Kết quả và dấu hiệu, nguy cơ tụt hậu” được biên soạn trên cơ sở số liệu của Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành; số liệu và đánh giá của một số tổ chức, diễn đàn quốc tế trên thế giới như: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (ÌM), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Năng suất châu Á (APO).

Giới thiệu sách: Các dân tộc ở Việt Nam: Tập 2: Nhóm ngôn ngữ Tày- Thái Kađai/ Vương Xuân Tình chủ biên._H.: Chính trị quốc gia- Sự thật, 2016._907 tr. (20/10/2016)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 907
Bộ sách "Các dân tộc ở Việt Nam" do PGS.TS Vương Xuân Tình chủ biên, gồm bốn tập. Trong tập 2 của bộ sách này, các tác gỉa đã trình bày tình hình nghiên cứu của mỗi dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Tày- Thái Kadai, gồm 12 dân tộc: Tày, Thái, Nùng, Sán Chay (Cao Lan- Sán Chỉ), Giáy, Lào, Lự, Bố Y, La Chí, La Ha, Cơ Lao, Pu Péo; đồng thời đi sâu phân tích hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hóa và những biến đổi của mỗi dân tộc trong bối cảnh mới.

Giới thiệu sách: Mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Thị Oanh._H.: Chính trị quốc gia, 2013._226 tr. (23/09/2016)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Số trang: 226
Cuốn sách gồm 3 chương trình bày hệ thống những quan điểm tiêu biểu về mối quan hệ con người - tự nhiên trong lịch sử; quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững; làm rõ hiện trạng mối quan hệ con người- tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay và nêu phương hướng, mục tiêu, giải pháp cơ bản nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ con người - tự nhiên vì sự phát triển bền vững trong thời gian tới trên các mặt của sự phát triển, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực môi trường.

Các tin cũ hơn.............................