Giới thiệu sách: Phát huy vai trò của giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay/TS. Lương Công Lý, TS. Nguyễn Thị Vân, TS. Nguyễn Kim Phương (Đồng chủ biên) . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 284 tr (09/05/2017)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 284
Cuốn sách Phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay do TS. Lương Công Lý, TS. Nguyễn Thị Vân, TS. Nguyễn Kim Phương đồng chủ biên, đã đi sâu phân tích, đánh giá một cách cụ thể thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao và vai trò của giáo dục - đào tạo trong việc phát triển nguồn nhân lực này ở nước ta hiện nay; đồng thời đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Giới thiệu sách: TIẾP CẬN HỆ SINH THÁI ĐỐI VỚI SỨC KHỎE (ECOHEALTH) LÝ THUYẾT VÀ ÁP DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM/ Nguyễn Việt Hùng – Trần Thị Tuyết Hạnh chủ biên/Nhà xuất bản Y học. 2016, 219tr (10/03/2017)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Y học
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 219
Cuốn sách cung cấp cả thông tin lý thuyết và các bài học thực tiễn về cách tiếp cận Ecohealth.

Giới thiệu sách: Định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Nguyễn Thị Thu Hà._H.: Khoa học xã hội, 2015._275 tr. (06/03/2017)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 275
Cuốn sách gồm ba chương trình bày những vấn đề lý luận về định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp và thực tiễn định kiến giới đối với họ cũng như chỉ ra những nhân tố tác động đến sự hình thành, thúc đẩy hoặc kìm hãm định kiến giới đối với những cán bộ nữ lãnh đạo này. Đồng thời phân tích những ảnh hưởng của định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp.

Giới thiệu sách: Trình độ phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực: kết quả và dấu hiệu, nguy cơ tụt hậu/ Tổng cục Thống kê._H, 2015. (31/10/2016)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 92
Báo cáo “Trình độ phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực: Kết quả và dấu hiệu, nguy cơ tụt hậu” được biên soạn trên cơ sở số liệu của Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành; số liệu và đánh giá của một số tổ chức, diễn đàn quốc tế trên thế giới như: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (ÌM), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Năng suất châu Á (APO).

Giới thiệu sách: Các dân tộc ở Việt Nam: Tập 2: Nhóm ngôn ngữ Tày- Thái Kađai/ Vương Xuân Tình chủ biên._H.: Chính trị quốc gia- Sự thật, 2016._907 tr. (20/10/2016)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 907
Bộ sách "Các dân tộc ở Việt Nam" do PGS.TS Vương Xuân Tình chủ biên, gồm bốn tập. Trong tập 2 của bộ sách này, các tác gỉa đã trình bày tình hình nghiên cứu của mỗi dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Tày- Thái Kadai, gồm 12 dân tộc: Tày, Thái, Nùng, Sán Chay (Cao Lan- Sán Chỉ), Giáy, Lào, Lự, Bố Y, La Chí, La Ha, Cơ Lao, Pu Péo; đồng thời đi sâu phân tích hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hóa và những biến đổi của mỗi dân tộc trong bối cảnh mới.

Giới thiệu sách: Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam/ Mai Ngọc Anh chủ biên._H.: Chính trị quốc gia, 2013._266tr. (23/09/2016)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Số trang: 266
Cuốn sách gồm 3 chương, đã trình bày những vấn đề lý luận chung về tách biệt xã hội, kinh nghiệm một số nước về giảm tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân; thực trạng tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam trong những năm qua và phương hướng, giải pháp giảm tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam những năm tới.

Giới thiệu sách: Mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Thị Oanh._H.: Chính trị quốc gia, 2013._226 tr. (23/09/2016)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Số trang: 226
Cuốn sách gồm 3 chương trình bày hệ thống những quan điểm tiêu biểu về mối quan hệ con người - tự nhiên trong lịch sử; quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững; làm rõ hiện trạng mối quan hệ con người- tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay và nêu phương hướng, mục tiêu, giải pháp cơ bản nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ con người - tự nhiên vì sự phát triển bền vững trong thời gian tới trên các mặt của sự phát triển, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực môi trường.

Giới thiệu sách Tri thức dân gian của dân tộc Dao trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên/ Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên._H.: Khoa học xã hội, 2016._ 320tr. (16/09/2016)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 320
Cuốn sách này là kết quả nghiên cứu của đề tài “Tri thức dân gian của dân tộc Dao trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên”. Các tác giả đã tìm hiểu tri thức dân gian về sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của dân tộc Dao tại bốn tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh thuộc vùng Đông bắc Việt Nam để có cái nhìn tổng hợp về sự đa dạng trong thái độ ứng xử với tài nguyên của mỗi nhóm Dao, từ đó góp phần tư vấn, đề xuất với các nhà quản lý đưa ra những chính sách sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên phù hợp với từng địa bàn với từng nhóm Dao ở bốn tỉnh nói trên.

GIÁO DỤC CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP/Trần Thị Thái Hà (chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, 182 tr) (28/07/2016)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 182
Cuốn sách “Giáo dục của các hộ gia đình nông thôn hiện nay: Thực trạng và giải pháp” của TS. Trần Thị Thái Hà thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo Dục), đề cập khá toàn diện vấn đề giáo dục của các hộ gia đình ở khu vực nông thôn, đi từ các vấn đề cơ sở lý luận đến thực tiễn và phân tích kết quả khảo sát được thực hiện tại các tỉnh/thành phố thuộc ba khu vực Bắc, Trung, Nam; đồng thời đưa ra các khuyến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục của hộ gia đình ở khu vực nông thôn.

Văn hóa truyền thống dân tộc Tày ở Tuyên Quang/ Nguyễn Ngọc Thanh._Nxb Khoa học xã hội.2016._424 tr. (28/07/2016)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 424

Các tin cũ hơn.............................