Giới thiệu sách: Suy Tưởng / Marcus Aurelius Antoninus; Tiết Hùng Thái dịch._H.: Nxb Tri thức, 2018._ 389 tr. (08/03/2019)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Tri thức
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 389

Giới thiệu sách: Mười hai học thuyết về bản tính con người: Khổng giáo, Ấn Độ giáo , Phật giáo, Platon, Aristoteles, Kitô giáo, Hồi giáo, Kant, Marx, Freud, Darwin/ Lưu Hồng Khanh dịch, tái bản lần 1._Nxb Khoa học Xã hội, 2018._ 518 trang. (07/03/2019)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 518
Cuốn sách cung cấp một lượng kiến thức rất lớn cùng những suy tư, biện luận, nghiệm sinh về các vấn đề thiết yếu của con người thông qua các truyền thống tôn giáo từ cổ đến hiện đại, các tư tưởng và trào lưu triết học, tâm lý học và Học thuyết Tiến hoá.

Giới thiệu sách: Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam/ PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa chủ biên, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018, 360 tr. (07/03/2019)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Chính trị quốc gia- sự thật
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 360
Cuốn sách cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, làm rõ hơn bản chất của cuộc cách mạng 4.0; những tác động của cuộc cách mạng này đến quá trình xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại của Việt Nam và qua đó giúp các bên có liên quan tăng cường nhận thức, có hành động, giải pháp tích cực trong việc tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện mục tiêu đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Giới thiệu sách: Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa- góc nhìn dân tộc học/ Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình đồng chủ biên ._H.: Nxb Khoa học xã hội, 2018._378 tr. (07/03/2019)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 378
Cuốn sách được xây dựng trên cơ sở báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ “Một số vấn đề xã hội và văn hóa của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ góc nhìn dân tộc học”, xuất phát từ yêu cầu thực tế cho thấy việc nghiên cứu các khía cạnh của đời sống xã hội và văn hóa của ngư dân các vùng ven biển nhằm tạo cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, kế thừa và phát huy những mặt tích cực của truyền thống và đề ra những giải pháp phù hợp giúp thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng này, đồng thời đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng biển, hải đảo của tổ quốc trong điều kiện hội nhập quốc tế đặc biệt trong thế kỷ XXI “thế kỷ của kinh tế Biển”.

Giới thiệu sách: Dân tộc học và Nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa: tái bản lần 1/ GS. TS. Phan Hữu Dật, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 2018, 407 tr. (07/03/2019)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 407
Cuốn sách gồm sáu chương, phân tích một cách tương đối toàn diện các vấn đề lí luận xoay quanh dân tộc học và nhân học, qua đó đưa ra các phương hướng giải quyết tối ưu vấn đề dân tộc của nước ta.

Các tin cũ hơn.............................