Giới thiệu sách: Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn/ Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên) - Nhà xuất bản KHXH - năm 2021 - 253. tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 253
Lợi ích nhóm có thể là lợi ích nhóm tiêu cực hoặc không phải lợi ích nhóm tiêu cực. Nhóm lợi ích có thể tác động tiêu cực hoặc tác động không tiêu cực. Việc phòng chống sự tác động tiêu cực của các nhóm lợi ích là nhiệm vụ quan trọng và phức tạp của mọi nước, trong đó có Việt Nam (tr. 12). Nhằm đề xuất các giải pháp phòng chống có hiệu quả sự tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, cuốn sách “Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn” do tác giả Nguyễn Ngọc Hà chủ biên đã ra đời.

Giới thiệu sách: Quan điểm của các nhà kinh điển Marxit về tự do và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay/ TS. Vũ Thị Kiều Phương (Chủ biên) – Sách chuyên khảo – Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2021 (07/03/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 1
Cuốn sách “Quan niệm của các nhà kinh điển Mácxit về tự do và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay” do tác giả Vũ Thị Kiều Phương chủ biên làm rõ quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxit và giá trị lịch sử của nó; làm rõ sự vận dụng quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxit vào điều kiện Việt Nam trong thế kỷ XXI và nêu một số vấn đề đặt ra trong quá trình vận dụng này; đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng sáng tạo và hiệu quả quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxit vào điều kiện Việt Nam hiện nay.

Giới thiệu sách: Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Hoàng Văn Chung (Chủ biên), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2020- 266.tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 266
Cuốn sách “Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam” do tác giả Hoàng Văn Chung chủ biên cung cấp tri thức về những biến đổi của quyền tự do tôn giáo và những tiến triển trong quan điểm cũng như chính sách về đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn từ Đổi mới đến nay. Cuốn sách cũng cung cấp những cơ sở lý luận về vị trí và những khả năng đóng góp của tôn giáo vào chiến lược phát triển bền vững của đất nước.

Giới thiệu sách: Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua/ PGS. TS. Nguyễn Như Phát._ Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2021.- 645.tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 645
Cuốn sách “Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua” do tác giả Nguyễn Như Phát chủ biên là kết quả Đề tài khoa học cấp Bộ. Cuốn sách tổng kết những kết quả tích cực cũng như hạn chế của hoạt động nghiên cứu pháp luật tại Việt Nam, qua đó gợi mở những định hướng nghiên cứu mới nhằm đáp ứng sự phát triển của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Giới thiệu sách: Vì một nền văn hóa dân tộc hiện đại (mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở nước ta hiện nay)/GS.TS.NGND. Trần Văn Bính - Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2021.- 216.tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 216
Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, cái tiên tiến và cái lạc hậu, cái đúng và cái sai, cái xấu và cái tốt luôn diễn ra. Việc tái cấu trúc đó vừa tạo điều kiện cho sự ra đời những nhân tố mới, tiến bộ, nhưng cũng chứa đựng nhiều khả năng làm suy yếu các giá trị truyền thống của dân tộc. Cuốn sách “Vì một nền văn hoá dân tộc, hiện đại (Mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người nước ta hiện nay)” của tác giả Trần Văn Bính đề xuất những giải pháp để bảo vệ những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc trước nguy cơ suy yếu, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Giới thiệu sách: Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người: sách chuyên khảo/ Bùi Tiến Đạt (Chủ biên)._H.: Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2021._499 tr. (28/07/2021)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Chính trị quốc gia- Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 499
Cuốn sách “Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người” là công trình của tập thể tác giả do TS. Bùi Tiến Đạt chủ biên. Nội dung cuốn sách giúp người đọc hiểu hơn về nguyên tắc trình tự công bằng, hợp lý trong lĩnh vực phi hình sự (tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) và trong cải cách thủ tục hành chính đòi hỏi ngày càng cao hiện nay.

Giới thiệu sách: Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn hóa Việt Nam/TS. Lý Tùng Hiếu._H.: Khoa học xã hội, 2019._ 424tr (04/05/2021)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 464
Đứng trước những sự biến đổi do quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới và hội nhập, việc trang bị tri thức cơ bản về các lý thuyết, khái niệm và thực tiễn giao lưu tiếp biến văn hoá làm biến đổi văn hoá Việt Nam là một điều cần thiết. Xuất phát từ tình hình ấy, cuốn sách “Giao lưu tiếp biến văn hoá và sự biến đổi văn hoá Việt Nam” của TS. Lý Tùng Hiếu đã ra đời.

Giới thiệu sách: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong hiến pháp năm 2013/ Đào Đình Hiếu._H.: Công an nhân dân. 2020._ 372 tr. (04/05/2021)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 372
Nhằm hỗ trợ người đọc tìm hiểu và nghiên cứu về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013, cuốn sách “Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong Hiến pháp năm 2013” của tác giả Đào Đình Hiếu đã ra đời. Cuốn sách này tập trung làm rõ giá trị nổi bật và tinh thần coi đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Hiến pháp năm 2013.

Giới thiệu sách: An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá/Trần Việt Hà._Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - 2020, 223tr (13/04/2021)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 223
Cuốn sách “An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá” do TS. Trần Việt Hà chủ biên ngoài cung cấp cho người đọc những hiểu biết chung về an ninh con người và các hiệu ứng do toàn cầu hoá gây ra cho an ninh con người, còn đề xuất một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam.

Giới thiệu sách: Nhân học – Ngành khoa học về con người – Nguyễn Văn Sửu (Chủ biên._H.:Đại học quốc Gia Hà Nội, 2020. – 343 trang. (22/03/2021)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 343
Với mong muốn cung cấp những kiến thức cơ bản và khái quát về Nhân học, cuốn sách “Nhân học – Ngành Khoa học về con người” do Nguyễn Văn Sửu chủ biên đã được ra đời vào năm 2020 – năm đánh dấu 100 năm truyền thông của ngành Nhân học ở Việt Nam và 60 năm truyền thống của Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các tin cũ hơn.............................