Giới thiệu sách: Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng/ Tô Lâm._H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2020._ 275tr. (17/11/2022)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 275
Trên cơ sở kế thừa và phát triển những nội dung cơ bản của Chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” do Đại tướng, GS. TS. Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biển toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” trình bày sự phát triển nhận thức, tư duy của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

GIới thiệu sách: Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội – văn hoá/ Trịnh Duy Luân, Nguyễn Xuân Mai._H.: Khoa học xã hội, 2021._382 tr. (17/11/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 382
Cuốn sách “Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội – văn hoá” được rút ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ cùng tên thuộc chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế” được triển khai từ năm 2018-2019, do GS. TS. Trịnh Duy Luân là Chủ nhiệm.

Giới thiệu sách: Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại/Vũ Mạnh Lợi, Trần Nguyệt Minh Thu đồng chủ biên._H.: Khoa học xã hội, 2021._391 tr. (17/11/2022)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 391
uốn sách “Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại” do TS. Vũ Mạnh Lợi và TS. Trần Nguyệt Minh Thu đồng chủ biên là kết quả đề tài khoa hoc cấp Bộ cùng tên, thực hiện trong khuôn khổ chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”. Cuốn sách làm rõ một số lý luận và thực tiễn vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại, xác định hệ quả của ly hôn đối với gia đình và xã hội.

Giới thiệu sách: Tôn giáo ở Việt Nam với bảo vệ môi trường (Nghiên cứu trường hợp Phật giáo, Công giáo, Tin Lành)/Vũ Thị Thu Hà._H.: Khoa học xã hội, 2021._ 266tr. (17/11/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 266
Cuốn chuyên khảo “Tôn giáo ở Việt Nam với bảo vệ môi trường (Nghiên cứu trường hợp Phật giáo, Công giáo, Tin Lành)” là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Tôn giáo ở Việt Nam với việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu “Nghiên cứu trường hợp Phật giáo, Công giáo, Tin Lành” do Viện Nghiên cứu Tôn giáo là đơn vị chủ trì, TS. Vũ Thị Thu Hà làm chủ nhiệm.

Giới thiệu sách: Quan điểm của các nhà kinh điển Marxit về tự do và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay/ TS. Vũ Thị Kiều Phương (Chủ biên) – Sách chuyên khảo – Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2021 (07/03/2022)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 1
Cuốn sách “Quan niệm của các nhà kinh điển Mácxit về tự do và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay” do tác giả Vũ Thị Kiều Phương chủ biên làm rõ quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxit và giá trị lịch sử của nó; làm rõ sự vận dụng quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxit vào điều kiện Việt Nam trong thế kỷ XXI và nêu một số vấn đề đặt ra trong quá trình vận dụng này; đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng sáng tạo và hiệu quả quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxit vào điều kiện Việt Nam hiện nay.

Giới thiệu sách: Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Hoàng Văn Chung (Chủ biên), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2020- 266.tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 266
Cuốn sách “Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam” do tác giả Hoàng Văn Chung chủ biên cung cấp tri thức về những biến đổi của quyền tự do tôn giáo và những tiến triển trong quan điểm cũng như chính sách về đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn từ Đổi mới đến nay. Cuốn sách cũng cung cấp những cơ sở lý luận về vị trí và những khả năng đóng góp của tôn giáo vào chiến lược phát triển bền vững của đất nước.

Giới thiệu sách: Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua/ PGS. TS. Nguyễn Như Phát._ Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2021.- 645.tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 645
Cuốn sách “Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua” do tác giả Nguyễn Như Phát chủ biên là kết quả Đề tài khoa học cấp Bộ. Cuốn sách tổng kết những kết quả tích cực cũng như hạn chế của hoạt động nghiên cứu pháp luật tại Việt Nam, qua đó gợi mở những định hướng nghiên cứu mới nhằm đáp ứng sự phát triển của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Giới thiệu sách: Vì một nền văn hóa dân tộc hiện đại (mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở nước ta hiện nay)/GS.TS.NGND. Trần Văn Bính - Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2021.- 216.tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 216
Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, cái tiên tiến và cái lạc hậu, cái đúng và cái sai, cái xấu và cái tốt luôn diễn ra. Việc tái cấu trúc đó vừa tạo điều kiện cho sự ra đời những nhân tố mới, tiến bộ, nhưng cũng chứa đựng nhiều khả năng làm suy yếu các giá trị truyền thống của dân tộc. Cuốn sách “Vì một nền văn hoá dân tộc, hiện đại (Mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người nước ta hiện nay)” của tác giả Trần Văn Bính đề xuất những giải pháp để bảo vệ những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc trước nguy cơ suy yếu, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Các tin cũ hơn.............................