Giới thiệu sách: Fintech và ảnh hưởng của Fintech đến các định chế tài chính ở Việt Nam/ Đồng chủ biên: Nguyễn Thị Hoài Lê, Trần Thị Xuân Anh._H.: Khoa học xã hội, 2021._324 tr. (15/02/2023)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 324
Cuốn sách “Fintech và ảnh hưởng của Fintech đến các định chế tài chính ở Việt Nam” do PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê (Viện Nghiên cứu Con người) và PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh (Học viện Ngân hàng) chủ biên đã trình bày các kết quả nghiên cứu bao gồm cả định tính và định lượng, cung cấp cho bạn đọc một khung nghiên cứu để đánh giá những ảnh hưởng của công nghệ tài chính (Fintech) đến các định chế tài chỉnh cả ở tầm vi mô và vĩ mô.

Giới thiệu sách: Giáo trình đầu tư tài chính/ Đồng chủ biên: Nguyễn Thị Hoài Lê, Trần Thị Xuân Anh._H.: Khoa học xã hội, 2021._503 tr. (15/02/2023)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 503
Cuốn “Giáo trình đầu tư tài chính” do PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê (Viện Nghiên cứu Con người) và PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh (Học viện Ngân hàng) chủ biên đã trình bày các kiến thức tổng quát về đầu tư tài chính hiện đại đồng thời cung cấp những kiến thức về các phương pháp tìm kiếm, định giá các công cụ đầu tư trên thị trường tài chính, nhấn mạnh đến bối cảnh sau khủng hoảng.

Giới thiệu sách: An ninh công việc của công nhân tại các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: trường hợp tỉnh Bắc Ninh (sách chuyên khảo)/ Nguyễn Thị Thanh Hương (Ch.b), Khúc Thị Thanh Vân, Bùi Việt Cường… ._H.: Khoa học xã hội, 2022._282 tr. (15/02/2023)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 282
Cuốn sách “An ninh công việc của công nhân tại các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: trường hợp tỉnh Bắc Ninh” do TS. Nguyễn Thị Thanh Hương chủ biên được ra đời dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ cùng tên. Nghiên cứu này đã góp phần vào việc xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan và đưa ra được hệ quan điểm góp phần dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp chính sách đảm bảo an ninh công việc cho người công nhân tại các khu công nghiệp điển hình của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Giới thiệu sách: Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam: sách chuyên khảo/Lê Kim Sa (Ch.b), Vũ Hoàng Đạt, Phạm Minh Thái, Nguyễn Thị Vân Hà._H.: Khoa học xã hội, 2022._230 tr. (15/02/2023)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 230
Cuốn sách “Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam” do TS. Lê Kim Sa chủ biên được xuất bản dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ cùng tên. Cuốn sách đã chỉ ra đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Đây là một tài liệu nghiên cứu bổ sung cho những câu hỏi quan trọng liên quan tới mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Giới thiệu sách: Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam/ Phạm Thị Thúy Nga._H.: Khoa học xã hội, 2021._ 278 tr. (30/11/2022)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 278
Cuốn sách là kết quả đề tài cấp Bộ “Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam” do TS. Phạm Thị Thúy Nga chủ biên. Nội dung trình bày hệ thống các kiến thức về cơ sở lý luận bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa; thực trạng bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam; phương hướng và giải pháp hoàn thiện bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam hiện nay.

Giới thiệu sách: Tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số thực trạng và thách thức: sách chuyên khảo/Lê Thị Đan Dung chủ biên._H.: Khoa học xã hội, 2022._235 tr. (30/11/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 235
Cuốn sách là sản phẩm của đề tài cấp Bộ “Tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số ở Lai Châu từ góc độ phát triển con người” do TS. Lê Thị Đan Dung chủ biên. Cuốn sách cung cấp một số thông tin nghiên cứu thực trạng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ của một số dân tộc thiểu số trên phương diện cơ hội, năng lực và tính chủ thể; phân tích một số yếu tố ảnh hưởng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên nữ dân tộc thiểu số.

Giới thiệu sách: Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng/ Tô Lâm._H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2020._ 275tr. (17/11/2022)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 275
Trên cơ sở kế thừa và phát triển những nội dung cơ bản của Chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” do Đại tướng, GS. TS. Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biển toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” trình bày sự phát triển nhận thức, tư duy của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

GIới thiệu sách: Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội – văn hoá/ Trịnh Duy Luân, Nguyễn Xuân Mai._H.: Khoa học xã hội, 2021._382 tr. (17/11/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 382
Cuốn sách “Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội – văn hoá” được rút ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ cùng tên thuộc chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế” được triển khai từ năm 2018-2019, do GS. TS. Trịnh Duy Luân là Chủ nhiệm.

Giới thiệu sách: Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại/Vũ Mạnh Lợi, Trần Nguyệt Minh Thu đồng chủ biên._H.: Khoa học xã hội, 2021._391 tr. (17/11/2022)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 391
uốn sách “Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại” do TS. Vũ Mạnh Lợi và TS. Trần Nguyệt Minh Thu đồng chủ biên là kết quả đề tài khoa hoc cấp Bộ cùng tên, thực hiện trong khuôn khổ chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”. Cuốn sách làm rõ một số lý luận và thực tiễn vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại, xác định hệ quả của ly hôn đối với gia đình và xã hội.

Giới thiệu sách: Tôn giáo ở Việt Nam với bảo vệ môi trường (Nghiên cứu trường hợp Phật giáo, Công giáo, Tin Lành)/Vũ Thị Thu Hà._H.: Khoa học xã hội, 2021._ 266tr. (17/11/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 266
Cuốn chuyên khảo “Tôn giáo ở Việt Nam với bảo vệ môi trường (Nghiên cứu trường hợp Phật giáo, Công giáo, Tin Lành)” là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Tôn giáo ở Việt Nam với việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu “Nghiên cứu trường hợp Phật giáo, Công giáo, Tin Lành” do Viện Nghiên cứu Tôn giáo là đơn vị chủ trì, TS. Vũ Thị Thu Hà làm chủ nhiệm.

Các tin cũ hơn.............................