Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở 2017 “Phát triển nguồn nhân lực nông thôn trong bối cảnh hiện nay (dựa trên tài liệu sẵn có)” do ThS. Nguyễn Thị Huệ là chủ nhiệm (03/05/2018)

Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề về nguồn nhân lực nông thôn, làm rõ các chủ trương và chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn của Việt Nam, một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển nguồn nhân lực nông thôn, thực trạng nguồn nhân lực nông thôn nước ta hiện nay, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam.

Giới thiệu kết quả nghiên cứu cấp cơ sở năm 2016: "Một số vấn đề lý luận về đào tạo nhân tài" do Th.s Trần Anh Văn làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận hệ thống và phương pháp phân tích tài liệu nhằm tìm hiểu, làm rõ các vấn đề lý luận chung về đào tạo nhân tài,

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016: "Tiếp cận nghiên cứu an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu (Nghiên cứu lý thuyết)" do Th.s. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nhiệm vụ có mục tiêu tìm hiểu các quan điểm, các trường phái lý thuyết khác nhau về tiếp cận an ninh con người nói chung, đồng thời xác định nghiên cứu an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu tập trung vào chiều cạnh an ninh lương thực, an ninh sức khỏe và an ninh môi trường.

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2018: "Công chúng thanh niên Hà Nội và thông điệp về bình đẳng giới" do Th,s Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nhiệm vụ có mục tiêu nghiên cứu về sự tiếp nhận thông tin về Bình đẳng giới của nhóm công chúng thanh niên tại khu vực đô thị là Hà Nội qua một số chương trình truyền thông bình đẳng giới đã được triển khai trên địa bàn trong năm 2014 và đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin về bình đẳng giới của nhóm công chúng thanh niên đô thị tại Hà Nội

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016: "Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Nà Hang tỉnh Tuyên Quang (Nghiên cứu lý thuyết)" do NCS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Với mục tiêu tìm hiểu, làm rõ một số vấn đề lý luận về các nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Nà Hang tỉnh Tuyên Quang, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tài liệu và phương pháp nghiên cứu liên ngành trên cơ sở cách tiếp cận Nhân học văn hóa và đặt trong mối quan hệ tương tác, biện chứng từ truyền thống đến biến đổi, theo chiều lịch đại và đồng đại, dưới tác động của những yếu tố khách quan và chủ quan.

Các tin cũ hơn.............................