Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở 2018: Nhà ở của người Tày tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và việc bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc (16/08/2019)

Đề tài cấp cơ sở “Nhà ở ở người Tày tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và việc bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc” do ThS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2018.

Giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2018: Kĩ năng mềm của sinh viên trường cao đẳng nghề (Nghiên cứu trường hợp tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội) (16/08/2019)

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, điều tra định lượng bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, thống kê toán học, dựa trên cách tiếp cận tâm lý học xã hội và tâm lý học giáo dục nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng kĩ năng mềm của sinh viên và việc trang bị kĩ năng mềm của sinh viên ở trong nhà trường, để từ đó đề xuất các giải pháp giúp tăng cường kĩ năng mềm cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực.

Giới thiệu tóm tắt kết quả đề tài cơ sở 2017 “Đảm bảo an ninh sức khỏe nhìn từ góc độ an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Nguyễn Thu Thủy làm chủ nhiệm (03/05/2018)

Sức khỏe rất cần thiết cho an ninh con người vì việc bảo đảm sức khoẻ là bảo vệ sự sống còn, bảo vệ khỏi bệnh tật, là cốt lõi của hạnh phúc và là bảo đảm quyền cơ bản của con người. Trong các thành tố của an ninh con người thì an ninh sức khỏe là thành tố cấu thành quan trọng, cần thiết, cốt lõi cho an ninh con người vì an ninh sức khoẻ là bảo vệ sự sống còn của con người và sự tồn tại, sự vận hành của xã hội. Chính vì sự quan trọng đó nên an ninh sức khỏe đồng thời có sự tương tác với các cấu phần khác của an ninh con người như an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh môi trường và an ninh lương thực.

Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở 2017 “Phát triển nguồn nhân lực nông thôn trong bối cảnh hiện nay (dựa trên tài liệu sẵn có)” do ThS. Nguyễn Thị Huệ là chủ nhiệm (03/05/2018)

Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề về nguồn nhân lực nông thôn, làm rõ các chủ trương và chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn của Việt Nam, một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển nguồn nhân lực nông thôn, thực trạng nguồn nhân lực nông thôn nước ta hiện nay, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam.

Các tin cũ hơn.............................