Giới thiệu tóm tắt kết quả đề tài cơ sở 2017 “Đảm bảo an ninh sức khỏe nhìn từ góc độ an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Nguyễn Thu Thủy làm chủ nhiệm (03/05/2018)

Sức khỏe rất cần thiết cho an ninh con người vì việc bảo đảm sức khoẻ là bảo vệ sự sống còn, bảo vệ khỏi bệnh tật, là cốt lõi của hạnh phúc và là bảo đảm quyền cơ bản của con người. Trong các thành tố của an ninh con người thì an ninh sức khỏe là thành tố cấu thành quan trọng, cần thiết, cốt lõi cho an ninh con người vì an ninh sức khoẻ là bảo vệ sự sống còn của con người và sự tồn tại, sự vận hành của xã hội. Chính vì sự quan trọng đó nên an ninh sức khỏe đồng thời có sự tương tác với các cấu phần khác của an ninh con người như an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh môi trường và an ninh lương thực.

Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở 2017 “Phát triển nguồn nhân lực nông thôn trong bối cảnh hiện nay (dựa trên tài liệu sẵn có)” do ThS. Nguyễn Thị Huệ là chủ nhiệm (03/05/2018)

Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề về nguồn nhân lực nông thôn, làm rõ các chủ trương và chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn của Việt Nam, một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển nguồn nhân lực nông thôn, thực trạng nguồn nhân lực nông thôn nước ta hiện nay, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam.

Giới thiệu kết quả nghiên cứu cấp cơ sở năm 2016: "Một số vấn đề lý luận về đào tạo nhân tài" do Th.s Trần Anh Văn làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận hệ thống và phương pháp phân tích tài liệu nhằm tìm hiểu, làm rõ các vấn đề lý luận chung về đào tạo nhân tài,

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016: "Tiếp cận nghiên cứu an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu (Nghiên cứu lý thuyết)" do Th.s. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nhiệm vụ có mục tiêu tìm hiểu các quan điểm, các trường phái lý thuyết khác nhau về tiếp cận an ninh con người nói chung, đồng thời xác định nghiên cứu an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu tập trung vào chiều cạnh an ninh lương thực, an ninh sức khỏe và an ninh môi trường.

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2018: "Công chúng thanh niên Hà Nội và thông điệp về bình đẳng giới" do Th,s Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nhiệm vụ có mục tiêu nghiên cứu về sự tiếp nhận thông tin về Bình đẳng giới của nhóm công chúng thanh niên tại khu vực đô thị là Hà Nội qua một số chương trình truyền thông bình đẳng giới đã được triển khai trên địa bàn trong năm 2014 và đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin về bình đẳng giới của nhóm công chúng thanh niên đô thị tại Hà Nội

Các tin cũ hơn.............................