Giới thiệu kết quả nghiên cứu cấp cơ sở năm 2016: "Một số vấn đề lý luận về đào tạo nhân tài" do Th.s Trần Anh Văn làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận hệ thống và phương pháp phân tích tài liệu nhằm tìm hiểu, làm rõ các vấn đề lý luận chung về đào tạo nhân tài,

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016: "Tiếp cận nghiên cứu an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu (Nghiên cứu lý thuyết)" do Th.s. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nhiệm vụ có mục tiêu tìm hiểu các quan điểm, các trường phái lý thuyết khác nhau về tiếp cận an ninh con người nói chung, đồng thời xác định nghiên cứu an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu tập trung vào chiều cạnh an ninh lương thực, an ninh sức khỏe và an ninh môi trường.

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2018: "Công chúng thanh niên Hà Nội và thông điệp về bình đẳng giới" do Th,s Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nhiệm vụ có mục tiêu nghiên cứu về sự tiếp nhận thông tin về Bình đẳng giới của nhóm công chúng thanh niên tại khu vực đô thị là Hà Nội qua một số chương trình truyền thông bình đẳng giới đã được triển khai trên địa bàn trong năm 2014 và đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin về bình đẳng giới của nhóm công chúng thanh niên đô thị tại Hà Nội

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016: "Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Nà Hang tỉnh Tuyên Quang (Nghiên cứu lý thuyết)" do NCS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Với mục tiêu tìm hiểu, làm rõ một số vấn đề lý luận về các nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Nà Hang tỉnh Tuyên Quang, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tài liệu và phương pháp nghiên cứu liên ngành trên cơ sở cách tiếp cận Nhân học văn hóa và đặt trong mối quan hệ tương tác, biện chứng từ truyền thống đến biến đổi, theo chiều lịch đại và đồng đại, dưới tác động của những yếu tố khách quan và chủ quan.

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016: "Tăng cường năng lực của phụ nữ trong quản lý nguồn nước tại địa phương: nghiên cứu lý luận" do Th.s. Phan Thanh Thanh làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nhiệm vụ có mục tiêu là nghiên cứu lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực và an ninh con người ở khía cạnh tăng cường năng lực trong quản lý nguồn nước nhằm đảm bảo sinh kế và chống chọi lại sự suy thoái, cạn kiệt nguồn nước,

Giới thiệu kết quả nghiên cứu cấp cơ sở năm 2016: "Sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các vợ chồng (Nghiên cứu lý luận) do Th,s Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Với mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các vợ chồng đề từ đó đề xuất các nghiên cứu thực tiễn nhằm nâng cao sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân cho các cặp vợ chồng ở Việt Nam, nghiên cứu này đã sử dụng các phương pháp tâm lý học gia đình, tâm lý học xã hội và xã hội học gia đình.

Giới thiệu kết quả nhiệm cụ cấp cơ sở năm 2016: "Sinh kế của người Khơ Mú trong dự ánđịnh cư thủy điện ở Thanh Chương, Nghệ An" do NCS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nghiên cứu này nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và phân tích thực trạng về nghiên cứu sinh kế của người Khơ Mú trong dự án tái định cư thủy điện ở Thanh Chương, Nghệ An.

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cơ sở năm 2016: "Quản lý cộng đồng trong bảo vệ và khai thác môi trường vì mục tiêu phát triển con người" do Th.s Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu thực tiễn thực hiện, triển khai các hình thức quản lý rừng cộng đồng, từ đó đánh giá tác động của hình thức này đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân tại địa phương.

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở 2016: Lý luận về an ninh con người nhìn từ góc độ ô nhiễm môi trường do TS. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận của an ninh con người nhìn từ góc độ ô nhiễm môi trường tự nhiên; phân tích làm rõ mối quan hệ giữa an ninh con người nhìn từ góc độ ô nhiễm môi trường tự nhiên với các chiều cạnh khác của an ninh con người.

Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016: "Tình hình nghiên cứu phát triển con người giai đoạn 2005-2015" do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm (24/11/2017)

Nghiên cứu này đã khái quát hình hình nghiên cứu phát triển con người trên thế giới và ở Việt Nam trong 10 năm gần đây.

Các tin cũ hơn.............................