Giới thiệu chung về Thư viện

08/09/2012

 

Thu thập, xử lý và phổ biến thông tin về nghiên cứu Con người và  nguồn lực  con người Việt Nam dưới dạng thư mục, sưu tập chuyên đề, dịch, tổng thuật và tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo; xây dựng tổ chức và quản lý các hoạt động thư viện phục vụ công tác nghiên  cứu và đào tạo bồi dưỡng; tiến hành các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực thông tin và thư viện;

HOẠT ĐỘNG

·         Là thư viện chuyên ngành trong lĩnh vực nghiên cứu Con người và nguồn lực con người, Thư viện hiện đang lưu trữ hơn 6000 đầu bản tài liệu gồm sách, tài liệu tra cứu, kết quả nghiên cứu và toàn bộ công trình nghiên cứu của Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KX.07 và trên 90 tạp chí, báo tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

·         Thu thập, bổ sung, cung cấp thông tin thuộc phạm vi nghiên cứu con người và nguồn lực con người như lý luận và phương pháp luận nghiên cứu, nhân học văn hoá - xã hội, các chỉ số phát triển con người (HDI, HPI, GDI), nguồn lực con người, văn hoá và con người, tiềm năng và tài năng, quyền con người, con người và môi sinh;

·         Áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý kho tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo; thường xuyên cập nhật các nguồn tài liệu vào CSDL. Cơ sở dữ liệu cung cấp các yếu tố của tài liệu và nội dung tóm tắt;

·         Cung cấp thư mục tài liệu có tóm tắt nội dung theo yêu cầu của bạn đọc;

·         Cung cấp các bản sao tài liệu gốc;

·         Thực hiện tổng thuật, lược thuật và dịch thuật.

 

 Giám đốc Thư viện : Ths. Phạm Thị Tính

                                Tel: 62736071

Thư viện