Đề tài KX.05-01: “Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” (02/07/2013)

Đề tài do PGS.TS. Hồ Sĩ Quý làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ quản.

Đề tài KX.05-02 "Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" (02/07/2013)

Đề tài do TSKH. Phan Hồng Giang làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Đề tài KX.05-04: “Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa một số dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa” (02/07/2013)

Đề tàido GS.TS. Trần Văn Bính làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Đề tài KX.05.03: “Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa vùng đô thị và khu công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (02/07/2013)

Đề tài do GS.TS. Nguyễn Đình Quang làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Đề tài KX.05- 06: “Nghiên cứu phát triển chỉ số thông mình IQ, chỉ số trí tuệ xúc cảm EQ, chỉ số sáng tạo CQ của học sinh, sinh viên và lao động trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (02/07/2013)

Đề tài do PGS.TS. Trần Kiều làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Đề tài KX.05- 09: “Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp- nền tảng để phát triển nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (02/07/2013)

Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Văn Lê làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Đề tài KX.05-10: “Thực trạng và giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật (từ sơ cấp đến trên đại học) đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” (02/07/2013)

Đề tài do GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Đề tài KX.05- 12: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khỏe của một số nhóm người lao động xét dưới góc độ yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước” (02/07/2013)

Đề tài do GS. TSKH. Lê Nam Trà làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Chương trình KX.05: Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05: “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (02/07/2013)

Chương trình do GS.VS.TSKH. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì, thực hiện từ 2001-2005.

ĐỀ TÀI KX.05.11 "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa" (11/10/2007)

Thuộc Chương trình KH-CN cấp nhà nước KX-05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ quản, mục tiêu của đề tài là : (i) Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, phân tích mặt được cũng như hạn chế trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực hiện nay; (ii) đề xuất một số giải pháp, mô hình, chính sách quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt lực lượng lao động được đào tạo, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện chuyển đổi cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.