NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CON NGƯỜI QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI: TỪ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII (30/08/2017)

Bài viết trình bày một số vấn đề về con người và phát triển con người từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII nhằm thấy rõ hơn những định hướng của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vấn đề con người và phát triển con người.

Công bố: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2017 (06/04/2018)

Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học (Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam) tổ chức hội thảo công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2017 tại Hà Nội.