Thực trạng tiếp cận với giáo dục của trẻ em huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (10/05/2019)

Dựa trên số liệu điều tra trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ "Bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục của trẻ em ở Lào Cai hiện nay", nghiên cứu nhằm nêu một số thực trạng cơ hội tiếp cận giáo dục của hai nhóm học sinh mầm non 5 tuổi và nhóm học sinh lớp 9 trên một số tiêu chí như tính sẵn có, khả năng tiếp cận và khả năng phát triển.