NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CON NGƯỜI QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI: TỪ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII (30/08/2017)

Bài viết trình bày một số vấn đề về con người và phát triển con người từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII nhằm thấy rõ hơn những định hướng của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vấn đề con người và phát triển con người.