Báo cáo Phát triển con người của Ghana năm 2018 (11/12/2020)

Báo cáo Phát triển con người Ghana năm 2018 có chủ đề “Thu hẹp khoảng cách nghèo đói, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế xã hội và trao quyền nhằm đóng góp cho sự phát triển của con người”. Báo cáo đặt ra câu hỏi là cách tiếp cận phát triển con người sẽ tập trung vào nguồn lực trong cuộc sống của con người, hay là tập trung vào sự đa dạng của nền kinh tế.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 2016: PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CHO MỌI NGƯỜI (28/03/2017)

Ngày 21/3/2017, tại Stockholm (Thụy Điển) đã diễn ra lễ công bố Báo cáo Phát triển Con người Toàn cầu năm 2016 với chủ đề “Phát triển Con người cho Mọi người” (Human Development for Everyone).

Quan điểm của Đảng về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm (28/03/2023)

Tạo việc làm bền vững đã trở thành một trong những ưu tiên của Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Đảng và nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho mọi người. Thêm vào đó, Thúc đẩy bình đẳng giới luôn là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam trong đó có bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm. Bài viết trình bày tóm lược một số quan điểm của Đảng ta về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm.