Phòng Nghiên cứu Phát triển con người (11/10/2020)

Nghiên cứu cơ sở lý luận của nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ xây dựng Báo cáo phát triển con người Việt Nam; thực hiện và phối hợp với các cơ quan hữu quan thu thập, xử lý, phân tích các chỉ số phát triển con người - HDI, làm cơ sở cho các kiến nghị về những giải pháp nâng cao thứ bậc HDI của Việt Nam nói chung và của các địa phương nói riêng.

Phòng Nghiên cứu Con người và Xã hội (11/10/2020)

Nghiên cứu đặc trưng xã hội - văn hoá của con người Việt Nam: truyền thống và hiện đại; mối quan hệ giữa văn hoá và con người, con người và văn hoá trong các giai đoạn của các quá trình phát triển xã hội; sự tương đồng và khác biệt giữa phương Đông và phương Tây trong văn hoá nhân cách.

Lãnh đạo Viện (11/04/2020)

Thành viên Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người

Quản trị Web (20/02/2020)

Website - Viện Nghiên Cứu Con Người

Tạp chí (20/02/2013)

Tạp chí - Viện Nghiên Cứu Con Người

Phòng Nghiên cứu Nguồn lực con người (20/02/2013)

Phòng Nguồn nhân lực

Phòng Thông tin - Thư viện (20/02/2013)

Phòng Thông tin - Thư viện

Hội đồng khoa học (11/10/2007)

Thành lập theo Quyết định số 36 QĐ/CN-KH ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người

Phụ trách khoa học và hợp tác quốc tế (11/10/2007)

Quản lý và tổ chức mọi hoạt động khoa học của Viện gồm xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học; theo dõi; đôn đốc; kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch và đánh giá nghiệm thu các chương trình, đề tài, nhiệm vụ, dự án; quản lý công tác đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Nhân học Văn hoá, các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và nâng cao năng lực cho cán bộ của Viện

Phòng Nghiên cứu Quyền Con người và An ninh con người (11/10/2007)

Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về quyền con người nhằm cung cấp cơ sở lý luận cho việc xây dụng hệ thống quan điểm về quyền con người ở Việt Nam

Các tin cũ hơn.............................

Tin tức nổi bật