Sinh hoạt chi bộ, báo cáo chuyên đề: “Xung đột Nga-Ukraina và những tác động đến kinh tế thế giới” (06/07/2022)

Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Con người, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 7//2022, trong đó có nội dung sinh hoạt chuyên đề về “Tình hình Nga-Ukraina”. Đây là một trong những nội dung sinh hoạt thường kỳ được Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người tổ chức để tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội trên thế giới và trong nước đến đảng viên trong Chi bộ và cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

MỘT VÀI KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020 (23/07/2020)

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với phương châm “Đoàn kết, dân chủ và phát triển” chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.