Nhà nước Việt Nam đối với việc bảo đàm quyền con người trong điều kiện Hội nhập quốc tế hôm nay (29/11/2017)

Bài trao đổi đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2016

Quyền có lương thực thỏa đáng: một quyền cơ bản của con người (29/11/2017)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2016

Vai trò của tri thức trong cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay (29/11/2017)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2016

Nhận diện về "tri thức" hôm nay (29/11/2017)

Bài trao đổi được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2016

Quyền tiếp cận pháp luật của người dân: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (29/11/2017)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2016

Dư luận xã hội về một số vấn đề chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới (29/11/2017)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2016

Một số vấn đề trong phát triển con người của dân tộc Chứt ở miền Trung Việt Nam (29/11/2017)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2016