Thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong gia đình: một số vấn đề lí luận và thực tiễn (27/10/2018)

Bài viết đăng trên mục Trao đổi, Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2017

Tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đến nền sản xuất xã hội trong giai đoạn hiện nay (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2017

Vị trí, vai trò của văn hóa trong đổi mới - phát triển: thực tiễn và những vấn đề đặt ra (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2017

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân (27/10/2018)

Bài viết được đăng trên mục Trao đổi, Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2017

Bất bình đẳng về giáo dục qua một số nghiên cứu (27/10/2018)

Bài viết được đăng trên mục Trao đổi, tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2017

Tảo hôn ở vùng núi phía Bắc Việt Nam nhìn từ cách tiếp cận năng lực và chủ thể (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2017

Cách mạng khoa học - công nghệ và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2017