Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn/Nguyễn Đình Tuấn chủ biên._Nxb Khoa học xã hội, 2021, 568 tr. (14/07/2022)

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài CTDT.44.18/16-20 "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa" do TS. Nguyễn Đình Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người làm chủ nhiệm

Ấn phẩm của viện (30/12/2021)

Danh mục các sách đã xuất bản