NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (07/09/2021)

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Đang cập nhật (23/07/2020)

Đang cập nhật nội dung

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (03/08/2015)

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (03/08/2015)

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội Vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (03/08/2015)

Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội Vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Quyết định số 418/QĐ-TTg về Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 2011-2020 (19/05/2015)

Quyết định số 418/QĐ-TTg về Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 2011-2020, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4 năm 2012

Quyết định số 213/ QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ) (19/05/2015)

Quyết định số 213/ QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ), có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2 năm 2012.

Luật Khoa học và Công nghệ (19/05/2015)

Luật Khoa học và Công nghệ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014

Các tin cũ hơn.............................