ĐỀ TÀI: Những vấn đề cơ bản trong phát triển con người vùng Tây Bắc (Thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế xã hội và môi trường cơ bản nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến 2015”)

11/10/2007
Trên cơ sở nghiên cứu các nét đặc thù về địa bàn cư trú, kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng Tây Bắc, trên cơ sở đánh giá phát triển con người của các tỉnh đó được công bố trong HDR của UNDP và Việt Nam, đề tài làm rõ những vấn đề cơ bản trong phát triển con người của các tỉnh trong địa bàn này nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển con người vùng Tây Bắc theo hướng bền vững.

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Phạm Thành Nghị

Thời gian thực hiện: Tháng 1/2007 - 31/12/2008

 

Nội dung nghiên cứu: (i) Những đặc trưng chủ yếu của con người Tây Bắc; (ii) tổng quan và so sánh chỉ số phát triển con người của các tỉnh vùng Tây Bắc thông qua các báo cáo phát triển con người từ năm 1990 đến nay; (iii) những điều kiện tự nhiên, KT - XH đặc thù ảnh hưởng tới PTCN Tây Bắc; (iv) những giải pháp, chính sách đề xuất nhằm nâng cao chỉ số phát triển con người Tây Bắc

 

Địa chỉ liên hệ:

Phạm Thành Nghị

Điện thoại: CQ: (04) 62736065    NR: (04) 36419194.

E-mail:  ptnghi52@yahoo.com

 

Tin tức nổi bật