Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: Hòa nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người đối với Người khuyết tật ở Thái Bình: thực trạng và giải pháp

15/11/2018

 

          Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TSKH. Lương Đình Hải- Viện Nghiên cứu Con người, chủ tịch Hội đồng; TS. Đào Thị Minh Hương - Viện Nghiên cứu Con người, phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh- Viện Xã hội học, phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương- Viện Khoa học lao động và xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ủy viên; TS. Nguyễn Đình Tuấn- Viện Nghiên cứu Con người, ủy viên; NCS. Lê Mạnh Hùng- Viện Nghiên cứu Con người, thư ký HC.

          Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm lược các kết quả nghiên cứu chính của đề tài: cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu hòa nhập xã hội của NKT vì mục tiêu phát triển con người; một số kết luận về thực trạng hòa nhập xã hội của Người khuyết tật tại Thái Bình trên các phương diện kinh tế, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ giáo dục, thông tin và tham gia vào đời sống xã hội; các yếu tố tác động và giải pháp thúc đẩy hòa nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người của NKT tại Thái Bình.

          Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao tinh thần làm việc tập thể tác giả và cho rằng đây là đề tài có ý nghĩa về mặt thực tiễn cao, là tài liệu tham khảo tốt, đã mô tả được thực trạng hòa nhập xã hội của NKT ở Thái Bình và chỉ ra các yếu tố cản trở từ một số khía cạnh, lĩnh vực khác nhau.  Đề tài đã đưa ra khung lý thuyết và vận dụng tốt trong triển khai nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp; các kết quả đưa ra dựa trên số liệu thu thập được, có độ tin cậy và đảm bảo; các kiến nghị được rút ra từ kết quả nghiên cứu. Nhìn chung, kết quả đề tài đảm bảo các yêu cầu về mặt khoa học, đảm bảo mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, nội dung bám sát theo thuyết minh đã được phê duyệt.

          Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài, như: tổng quan tài liệu có hệ thống hơn nữa; cần rút ra kết luận cho từng phần phân tích về thực trạng; các kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ; có phần giới thiệu chung về số liệu thu thập khảo sát; phân loại mức độ, độ tuổi, giới tính người khuyết tật tham gia trong khảo sát; bố cục hợp lý hơn; thống nhất cách sử dụng một số thuật ngữ; làm rõ hơn bối cảnh kinh tế xã hội văn hóa tính Thái Bình làm căn cứ cho những kiến nghị; các kiến nghị nên có lộ trình v.v…

          Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài Đạt yêu cầu, đảm bảo các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Đề nghị chủ nhiệm đề tài xem xét, hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý của Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ trình nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thu Hà