Quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về giải phóng con người trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức và ý nghĩa gợi mở đối với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

02/04/2020

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2018

Trần Thị Diệu

The older news.............................