Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Con người

16/10/2013

Quyết định:

Điều 1: Vị trí và chức năng