Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/05/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

01/06/2023

Thông tư được ban hành ngày 08/05/2023

Có hiệu lực từ ngày: 23/06/2023

Tham khảo chi tiết tại: 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208247

 

The older news.............................