Luật Khoa học và Công nghệ

19/05/2015

Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5  thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

File attack

The older news.............................