Quyết định số 213/ QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ) (19/05/2015)

Quyết định số 213/ QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ), có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2 năm 2012.

Luật Khoa học và Công nghệ (19/05/2015)

Luật Khoa học và Công nghệ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (17/04/2015)

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015. Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 (17/04/2015)

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014.

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (24/10/2013)

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ (24/10/2013)

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (24/10/2013)

Số/Ký hiệu 131/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 16/10/2013 Ngày có hiệu lực 15/12/2013 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định