Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (07/03/2024)

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (03/03/2024)

Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (sửa đổi, bổ sung) (18/02/2024)

số: 13/VBHN-VPQH ngày 8/7/2022 (sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014)

Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/05/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (01/06/2023)

Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (07/09/2021)

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Đang cập nhật (23/07/2020)

Đang cập nhật nội dung

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (03/08/2015)

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Các tin cũ hơn.............................