Các cơ sở đào tạo

08/09/2012

 

Viện Kinh tế Việt Nam

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Kinh tế công nghiệp; Quản lý kinh tế

 

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế Quốc tế.

 

Viện Nhà nước và Pháp luật

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Luật học.

 

Viện Triết học

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Triết học

 

Viện Xã hội học

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Xã hội học

 

Viện Tâm lý học

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Tâm lý học đại cương và Tâm lý học chuyên ngành

 

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Tôn giáo học

 

Viện Văn học

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Văn học

 

Viện Ngôn ngữ học

Đào tạo Tiến sĩ - 4 chuyên ngành Ngôn ngữ học

 

Viện Nghiên cứu Hán - Nôm

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Hán Nôm.

 

Viện Nghiên cứu Văn hoá

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Văn hoá dân gian

 

Viện Sử học

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử

 

Viện Dân tộc học

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Dân tộc học/Nhân học

 

Viện Khảo cổ học

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Khảo cổ học

 

Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ

 

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

 

Viện Nghiên cứu Con Người

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Nhân học văn hóa

 

Nguồn: http://www.vass.gov.vn

Admin: Mr. Nam st