Công khai thông tin kết quả đề tài cơ sở năm 2021

22/12/2021
Thực hiện thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC tại Viện Hàn lâm Khoa học
xã hội Việt Nam ban hành theo quyết định số 2277/QĐ-KHXH ngày 7/11/2016 của Chủ
tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công khai thông tin đề tài theo quy định
tại điều 20;
Thực hiện quy chế Hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo
quyết định số 526/QĐ-KHXH ngày 07/5/2021;
Viện Nghiên cứu Con người thực hiện công khai thông tin hệ đề tài khoa học cấp cơ sở
năm 2021.
Thông tin chi tiết ở tài liệu đính kèm.
 
Phòng Quản lý khoa học