Tin tọa đàm khoa học: Các vấn đề lý luận nghiên cứu và đo lường phát triển con người

23/07/2021

Sáng ngày 23/7, Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu phát triển con người trong thập niên 2010” do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm tổ chức tọa đàm khoa học: “Các vấn đề lý luận nghiên cứu và đo lường phát triển con người”.

 

Tọa đàm nhằm trình bày, giới thiệu và trao đổi thảo luận những vấn đề lý luận về tiếp cận phát triển con người và đo lường phát triển con người.

Thứ nhất, lý luận về cách tiếp cận phát triển con người: Bằng phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu, diễn giả đã giới thiệu khái quát một số vấn đề lý luận về cách tiếp cận phát triển con người. Theo đó, cách tiếp cận nhu cầu cơ bản và tiếp cận năng lực được coi là nền tảng tư tưởng hình thành nên cách tiếp cận phát triển con người. Diễn giả cũng phân tích nội dung của những khái niệm chủ đạo trong cách tiếp cận con người bao gồm năng lực, sự vận hành chức năng và chủ thể con người. Một số nội dung cơ bản của cách tiếp cận phát triển con người bao gồm: Phát triển phải đặt con người vào trung tâm, con người là mục tiêu cuối cùng của phát triển; nâng cao năng lực và mở rộng tất cả các lựa chọn của con người; bình đẳng, bền vững, năng suất và trao quyền là bốn trụ cột chính của phát triển con người. Năng lực, vận hành chức năng và chủ thể là ba khái niệm trọng tâm trong cách tiếp cận năng lực và cũng là của cách tiếp cận con người. Diễn giả cũng nhấn mạnh rằng, cho đến nay, quan điểm phát triển con người vẫn tiếp tục được thảo luận bởi các học giả, nhận được nhiều sự đồng thuận trong các quan điểm kiến giải sự phát triển trên thế giới hiện nay.

Thứ hai, về đo lường phát triển con người, Diễn giả đã khái quát các chỉ số đo lường các lĩnh vực phát triển con người của UNDP và các chỉ số mới được giới thiệu/xây dựng từ các báo cáo phát triển con người khu vực và quốc gia trong thập niên vừa qua. Ngoài ra, diễn giả cũng chỉ ra một số sự điều chỉnh các chỉ số do UNDP xây dựng cho phù hợp với bối cảnh và khả năng đo lường ở quốc gia trong một số báo cáo phát triển con người của một số quốc gia trên thế giới.

Liên hệ thực hiện việc đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng vào trong mọi hoạt động của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của mình, trong khuôn khổ hoạt động của đề tài, PGS.TSKH Lương Đình Hải trình bày một số nội dung về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng và các quan điểm của Đảng, về việc phản bác quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu về con người và phát triển con người. Diễn giả cho rằng trong khoa học cũng có phê phán, nhưng phê phán trên lập trường khoa học và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học. Nhận thức đúng đắn và đầy đủ hai cách tiếp cận định tính và định lượng trong nghiên cứu con người và phát triển con người giúp chúng ta có căn cứ để phê phán, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc những nội dung, quan điểm về xây dựng và phát triển con người trong nền tảng tư tưởng của Đảng và các quan điểm, tư tưởng của Đảng về xây dựng và phát triển con người. Một số loại quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch đã được diễn giả phân tích và lý giải. Diễn giả đã chỉ ra nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của chúng. Từ đó diễn giả khẳng định việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải là một phần cấu thành của hoạt động khoa học chuyên ngành trên cơ sở các nghiên cứu chuyên sâu.

Dù thực hiện bằng hình thức online nhưng tọa đàm đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong Viện. Nhiều ý kiến đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực của chủ nhiệm đề tài với lượng thông tin rất phong phú, cập nhật và cũng nhiều ý kiến thể hiện những mong đợi lớn hơn vào kết quả đề tài đã đạt được, vì đây có thể coi là hướng nghiên cứu cốt lõi của Viện. Một số vấn đề được nêu bao gồm: vấn đề văn hóa và phát triển con người, sự thiếu thống nhất trong thuật ngữ năng lực trong báo cáo phát triển con người, sự kết nối hay mối liên hệ giữa lý thuyết phát triển con người với các lý thuyết khác trong dòng chảy lý thuyết về phát triển; lưu ý gi khi sử dụng lý thuyết này trong các nghiên cứu khác; 11 chiều cạnh khác của HDI đã bàn luận và nêu ra chứ không chỉ HDI.

Diễn giả cũng trao đổi lại một số thông tin, trả lời và tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới nhằm hoàn thiện tốt nhất kết quả nghiên cứu cuối cùng của đề tài.

Thu Hà

Một số hình ảnh:

 

 

 

The older news.............................