Bảo vệ cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ.

01/06/2021

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, tại hội trường Tầng 5 số 9 A Kim Mã Thượng, Ba đình, Hà Nội, VIện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài cấp Bộ thực hiện trong thời gian từ 2019-2021 (bao gồm cả thời gian được gia hạn).

Đề tài “Bảo đảm quyền trẻ em trong các gia đình có bố mẹ đi lao động nước ngoài (Nghiên cứu tại tỉnh Bắc Giang)” do TS. Phạm Thị Tính chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu có PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Chủ tịch hội đồng; TS. Phạm Thị Thúy Nga, Viện Nhà nước và Pháp luật, Phản biện 1; GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, phản biện 2; PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Viện Nghiên cứu Con người, Ủy viên hội đồng; TS. Đỗ Thị Lệ Hằng, Viện Tâm lý học.

Hội đồng đã lắng nghe TS. Phạm Thị Tính trình bày tóm lược kết quả nghiên cứu đề tài. Đề tài tập trung làm rõ cơ sở lý luận của bảo đảm quyền trẻ em; thực trạng và một số giải pháp bảo đảm quyền trẻ em trong các gia đình có bố, mẹ đi lao động nước ngoài ở Bắc Giang.

Hội đồng đã nêu một số góp ý trong đó tập trung vào một số vấn đề: lý giải rõ lý do lựa chọn 3 quyền trong nghiên cứu; xem xét để làm tăng thêm tính logic của nghiên cứu từ lý luận đến phân tích thực trạng; bổ sung những nhận định được rút ra từ tổng quan nghiên cứu; cân nhắc một số kết quả phân tích định lượng để các số liệu thể hiện được tốt hơn kết quả nghiên cứu, đảm bảo tính logic giữa các nội dung và kết quả nêu ra; cân nhắc một số giải pháp để có sự thống nhất phù hợp hơn với các quy định hiện có liên quan; rà soát các lỗi chính tả, đánh máy.

Đề tài “An Ninh sức khỏe: một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” do TS. Đào Thị Minh Hương chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu có PGS. TS Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Cao Đức, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế, phản biện 2; TS. Phạm Thị Tính, Viện Nghiên cứu Con người, Ủy viên Hội đồng; TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện Nghiên cứu Con người, Ủy viên Hội đồng.

Hội đồng đã nghe TS. Đào Thị Minh Hương, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm lược kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài tập trung làm rõ cơ sở lý luận về an ninh sức khỏe, Thực trạng an ninh sức khỏe ở Việt Nam hiện nay; Một số nguyên nhân, nguy cơ đe dọa an ninh sức khỏe và khuyến nghị chính sách đảm bảo an ninh sức khỏe ở Việt Nam.

Hội đồng đã nêu một số góp ý trong đó tập trung vào một số vấn đề: bổ sung tính cấp thiết đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID – 19 hiện nay; làm rõ thêm khái niệm an ninh sức khỏe và nội hàm đề tài hướng chính vào đâu, phù hợp với hai cách tiếp cận; Cần thể hiện rõ hơn tính logic giữa các chương, các kết quả nghiên cứu riêng có của đề tài; phân tích sâu hơn nguy cơ đe dọa hoặc đánh giá sâu hơn nguy cơ đe dọa an ninh sức khoẻ và các điều kiện đảm bảo; khuyến nghị chính sách hướng tới đối tượng rõ ràng hơn.

Cả hai đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá là công trình nghiên cứu khá công phu, có tính mới riêng đóng góp cho nghiên cứu khoa học. Hội đồng nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở, đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện kết quả đề tài để bảo vệ cấp Viện Hàn lâm.

Thu Hà

 

 

The older news.............................