Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

02/03/2024

- Căn cứ vào Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-KHXH ngày 29/12/2023 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Viện Nghiên cứu Con người thực hiện công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

      Thông tin chi tiết ở tài liệu đính kèm.