Quan điểm của Đảng về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm

28/04/2023

Quan điểm của Đảng về việc làm bền vững 

và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm

 

Tạo việc làm bền vững đã trở thành một trong những ưu tiên của Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Đảng và nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho mọi người.

Quan điểm của Đảng về việc làm bền vững được thể hiện qua Văn kiện Đại hội XIII. Đảng ta nhấn mạnh đế nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. Ngoài ra, phải chú trọng cải cách chính sách tiền lương, nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, tiếp tục bảo đảm những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của nhân dân về nhà ở, đi lại, giáo dục, y tế, việc làm; cần phát triển thị trường lao động, hướng đến việc làm bền vững, phù hợp với sự phát triển của thị trường, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động Việt Nam ở nước ngoài, “ưu tiên đưa lao động kỹ thuật có tay nghề đi làm việc ở những thị trường có thu nhập cao, an toàn và tiếp tục phát huy nguồn lực này sau khi về nước trên cơ sở bảo đảm cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực trong nước” (Văn kiện đại hội XIII, tập 1).

Một số văn bản pháp luật nhà nước hướng đến thúc đẩy việc làm bền vững: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác quốc gia Việc làm bền vững tại Việt Nam 2017-2021, Bộ luật Lao động 2019, Luật An toàn và vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Công đoàn, Phê chuẩn công ước của ILO,…;

Thúc đẩy bình đẳng giới luôn là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam trong đó có bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm.

Quan điểm của Đảng về bình đẳng giới trong lao động việc làm được thể hiện qua Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng. Đáng kể đến, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (2001) chỉ rõ trách nhiệm trong việc tạo điều kiện để phụ nữ được nâng cao học vấn, đào tạo nghề nghiệp và tăng cường sự tham gia ngày càng nhiều vào các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp, các ngành. Đại hội lần thứ X của Đảng (2006) tiếp tục khẳng định: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần thực hiện bình đẳng giới. Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò của người công dân, người lao động... Bồi dưỡng, đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp…Bổ sung và hoàn chỉnh các chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, thai sản, chế độ đối với lao động nữ”. Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016) một lần nữa nhấn mạnh “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, chế độ thai sản, nghỉ dưỡng, khám, chữa bệnh, bình đẳng giới”. Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ rõ: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Đặc biệt, ngày 27/4/2007, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nuớc”. Nghị quyết nêu ra các quan điểm cơ bản của Đảng ta về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đề ra mục tiêu: "Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội,  bình đẳng trên mọi lĩnh vực".

Để cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động về bình đẳng giới và phát triển giai đoạn 2016-2020. Chương trình này nhằm đẩy mạnh bình đẳng giới trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực lao động và việc làm. Chương trình hành động yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tổ chức phải thực hiện đầy đủ các quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động và việc làm, đồng thời đưa ra các biện pháp để nâng cao vị trí và vai trò của phụ nữ.

Ngoài ra, nhiều điều khoản nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm được nêu trong Hiến pháp, Luật việc làm, Công ước CEDAW (xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ),…

Nhìn chung, định Đảng và Nhà nước ta luôn có những quan điểm, chính sách đúng đắn và kịp thời đối với vấn đề việc làm để nhằm mục tiêu việc làm bền vững, hướng tới phát triển bền vững-xu hướng chung tất yếu trên toàn thế giới. Không chỉ việc làm cho người lao động nói chung mà bên cạnh đó, bình đẳng cho phụ nữ trong việc làm cũng luôn được chú trọng. Đây là nhân tố quan trọng để lực lượng lao động nước ta ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước.

Thu Hà