Call for car renting service provider/Tìm công ty cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô

21/06/2022

IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for Car-renting for IHS activities in 2022 (June 2022 to December 2022)

Viện Nghiên cứu Con người kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô phục vụ hoạt động dự án của  Viện vào năm 2022 (tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022)

 

SERVICE EXPECTATION/DỊCH VỤ MONG ĐỢI

- Provide quotation for car-renting Hanoi - Dong Van (Ha Giang)- Hanoi and  as in Annex

Cung cấp bảng báo giá cho thuê xe Hà Nội - Đồng Văn (Hà Giang) - Hà Nội như trong Phụ lục

- The quotation shall be quoted in VND for a fixed price including all taxes and shall remain valid for at least 90 days after the submission deadline

Bảng báo giá sẽ được tính bằng VND với giá cố định bao gồm tất cả các loại thuế và sẽ có giá trị ít nhất 90 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ

- Provide kindly and high quality service for IHS project staff

Cung cấp dịch vụ thân thiện và chất lượng cao cho nhân viên dự án của Viện

 

SUBMISSION/NỘP HỒ SƠ

A competitive supplier will be offered to provide service based on their qualifications and experiences. IHS would like to invite interested suppliers to submit the following:

Một nhà cung cấp dịch vụ cạnh tranh sẽ được chọn để cung cấp dịch vụ dựa trên chất lượng và kinh nghiệm của họ. Viện Nghiên cứu Con người muốn mời các nhà cung cấp quan tâm gửi những thông tin sau:

- Company profile (if any)/Hồ sơ công ty (nếu có)

- Certificates of being authorized agency (if any)/Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động (nếu có)

- Detailed quotation as in Annex 1/ Báo giá chi tiết như trong Phụ lục 1

- Deadlines: 07/07/2022-  Thời hạn nộp hồ sơ: 07/07/2022

 

 CRITERIA FOR EVALUATION/TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

IHS will evaluate and assess the submissions of the offers upon a set of criteria. These include:

Viện Nghiên cứu Con người sẽ đánh giá hồ sơ dựa trên các tiêu chí sau:

- Service fee and payment method/ Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

- Proven capacity to carry out the requested services/Năng lực đã được chứng minh để thực hiện dịch vụ được yêu cầu

 

Please kindly send your company’s quotations (including a period of validity, signature and seal) to/ Vui lòng gửi báo giá của công ty (bao gồm thời hạn hiệu lực, ký tên và đóng dấu) tới:

Ms. Tran Vo Thi Tinh (Email: tranvothitinh@gmail.com and cc ldandung@gmail.com, TraMy.Hoang@rosalux.org; nguyen.thuyha@rosalux.org

Or sending by mail to:

Institute of Human Studies.  9A Kim Ma Thuong, Cong Vi ward, Ba Dinh District, Ha Noi

Viện Nghiên cứu Con Người, 9A Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Only accepted applicants will be contacted

Chỉ những nhà cung cấp được chấp nhận mới được liên hệ.

 

See Attached file/Chi tiết xin xem file đính kèm

Viện Nghiên cứu Con người