Hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người năm 2021

10/12/2021

 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Con người năm 2021 được tổ chức ngày 09 tháng 12 năm 2021. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội nghị được thực hiện cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Viện Nghiên cứu Con người.  

Hội nghị nhằm: (1) Lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nghiệm vụ năm 2022 của Viện Nghiên cứu Con người; (2) Công bố và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân năm 2021; (3) Lấy ý kiến bổ sung sửa đổi Quy chế hành chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Viện trưởng, Bí thư Chi bộ thay mặt lãnh đạo Viện trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Viện Nghiên cứu Con người; đồng chí Lê Mạnh Hùng báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến, bổ sung hoàn thiện và biểu quyết thông qua các văn bản nêu trên.

Hội nghị cũng tiến hành bình xét thi đua, lựa chọn ra các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, trong đó có 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê thay mặt lãnh đạo Viện, Chi ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người đã đạt được những thành tích rất cao dù trong điều kiện dịch bệnh, nhất là trong nghiên cứu khoa học, thể hiện Viện đã có nhiều chương sách, công bố quốc tế trên các Tạp chí được xếp hạng cao; nhiều sách, giáo trình, các bài nghiên cứu công bố trên các tạp chí, các hội thảo uy tín trong nước; hệ đề tài cấp cơ sở bảo vệ đúng hạn với kết quả được đánh giá cao hơn về chất lượng so với năm trước; 6 số tạp chí đã xuất bản đúng hạn, các hoạt động đoàn thể vẫn duy trì hoạt động hiệu quả v.v.... Bên cạnh đó, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê cũng chỉ ra nhiệm vụ năm 2022, Viện cần phát huy mặt tích cực, hạn chế một số vấn đề còn tồn tại, cùng đoàn kết nhất trí để phấn đấu đạt được thành tích cao hơn trong năm tới.

Nguyễn Nga