Thông báo Tọa đàm khoa học: “Một số vấn đề về phương pháp thu thập dữ liệu trực tuyến và ứng dụng vào nghiên cứu khoa học xã hội”.

18/03/2021

Nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ nghiên cứu cũng như tăng cường khả năng ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về phương pháp thu thập dữ liệu trực tuyến và ứng dụng vào nghiên cứu khoa học xã hội”.

Thời gian8h00-17h00 ngày 25/3/2021

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Viện NCCN

Khách mời:

Phạm Đức Cường, Data Manager Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock

Chuyên gia có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc khảo sát thu thập số liệu nghiên cứu y khoa, y tế công cộng, xã hội học; tham gia xây dựng và quản lý dữ liệu nghiên cứu trên nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau; thành thạo sử dụng các hệ thống Kobotoolbox, ODK, Google for, Redcap, Qualtrics, Airtable…và kỹ năng phân tích dữ liệu và trình bày kết quả dữ liệu trên các nền tảng SPSS, Stata, PowerBi, Google Dât Studio, Tableau, Inforgram.

Nguyễn Thành Trung, Data Manager, Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội

Chuyên gia đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học, 10 năm kinh nghiệm trong vệc khảo sát thu thập số liệu, phân tích và quản lý dữ liệu, theo dõi đánh giá và giám sát; sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu: Stata, SPSS, Epi Data, Cs Pro và các phần mềm khảo sát số liệu trên nền tảng trực tuyến: Kobotoolbox, ODK.

Tọa đàm sẽ là diễn đàn thảo luận với các nội dung: (1) Các hệ thống thu thập dữ liệu nghiên cứu trực tuyến trên thế giới và Việt Nam, trong đó tập trung vào 3 hệ thống Kobo Toolbox, Monkey Survey và Google Form; (2) Các kỹ năng liên quan đến thực hành với hệ thống Kobo Toolbox, Monkey Survey và Google Form, và (3) Thảo luận.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, đồng thời trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 làm cho việc tiếp xúc trực tiếp với đối tượng điều tra bị hạn chế, đòi hỏi các nhà khoa học phải không ngừng nâng cao kỹ năng CNTT để ứng dụng vào các hoạt động nghiên cứu.

Tọa đàm là diễn đàn để trao đổi/chia sẻ các hiểu biết về thu thập dữ liệu trực tuyến và ứng dụng trong thực tế giữa các chuyên gia và các nhà khoa học trong và ngoài Viện.

Xin trân trọng thông báo và kính mời các nhà nghiên cứu quan tâm tham dự.

Nguyễn Thị Huệ