Thư mời viết bài hội thảo thường niên: Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay

27/09/2023

1. Các nội dung chính của hội thảo:

Những vấn đề chung về phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số:

- Một sổ vấn đề lý luận về phát triển con người trong bối cành già hóa dân số;

- Các quan điểm, chủ trương về phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số;

- Các chính sách thích ứng với già hóa dân số và xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam;

- Kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới về phát triển con người trong bổi cảnh già hóa dân số, bài học cho Việt Nam;

Những vấn dề đặt ra về phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân sổ ở Việt Nam hiện nay:

- Già hóa dân số và các vấn đề kinh tế - xã hội: việc làm, nghèo đói, bất bình đẳng,...

- Già hóa dân số và vấn đề văn hóa: đời sống văn hóa của người cao tuổi;

- Già hóa dân số và vấn đề sức khỏe: sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm thần; cơ cấu và mô hình bệnh tật của người cao tuổi; những thách thức của hệ thống chăm sóc sức khỏe và hệ thống y tế cho người cao tuổi; dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; chất lượng sổng của người cao tuổi;

- Già hóa dân số và vấn đề an sinh xã hội: bào hiểm xã hội, bào hiểm y tế, hỗ trợ tài chính, bảo trợ xã hội, trợ cấp cho người cao tuổi;

Thách thức dối với nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cành già hóa dân số: lực lượng lao dộng; năng suất lao dộng; thu nhập; vốn con người; vốn xã hội, phát triển nguồn nhân lực...

- Vai trò cùa người cao tuổi đối với phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam;

- Các giải pháp phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số, điều kiện thích ứng với dân số già trên mọi lĩnh vực của phát triển con người.

2. Ngôn ngữ và cấu trúc bài viết:

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

- Cấu trúc bài viết: tên bài viết; thông tin về tác giả; tóm tắt; từ khóa; nội dung bài viết; tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu có)

3. Thòi gian, địa điểm và hình thức tổ chức hội thảo

Thời gian: tháng 1 1 năm 2023

Địa điểm: số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.

Hình thức: trực tiếp kết hợp trực tuyến

4. Địa chỉ liên hệ và gỉri bài viết:

Các bài viết gửi về Ban tổ chức hội thảo trườc ngày 30/10/2023 qua địa chi

email: qlkh_ihs@yahoo.com.vn

Các bài viết có chất lượng cao sẽ được Ban tổ chức lựa chọn trình bày tại hội thảo. Thông tin chi tiết về hội thảo xin vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Huệ. phòng Quản lý khoa học, Viện nghiên cứu Con người, số điện thoại: 0979 122 695

Hoặc tham khảo tại website: http://ihs.vass.gov.vn/

Ban tổ chức hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm viết bải và tham dự Hội thảo của các nhà khoa học, nhà quản lý và các chuyên gia.

Trân trọng cảm ơn./.