Thư mời gửi báo giá dịch vụ khách sạn cho Hội thảo tại Đồng Văn, Hà Giang

15/09/2023

 

CALL FOR SERVICE PROVIDER

HOTEL ACCOMODATION IN DONG VAN (HA GIANG)

 

TÌM KIẾM CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

Ở ĐỒNG VĂN (HÀ GIANG)

 

 • Project title/Tên dự án:

Food System and Health among Mong Ethnic Minority People in Northern Vietnam/ Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Mông ở miền Bắc Việt Nam.

 • Sponsor organization/Tổ chức tài trợ:
  Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Asia (RLS SEA) – Hanoi Office
 • Name of implementing organization/Tên tổ chức thực hiện:
  Institute of Human Studies – Vietnam Academy Social Sciences

Viện Nghiên cứu Con Người- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam


Activities/Hoạt động: 

 • Activity 03- Workshop to share research findings in Dong Van, HaGiang- 2023

Hoạt động 3- Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu tại Đồng Văn, Hà Giang- 2023


1.Background/Bối cảnh

Institute of Human Studies (IHS), within Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) which was established in 1999, is the leading research and development organization in Vietnam. IHS aims to develop effective practices as well as policy advocacy to assist human development in Vietnam.

        The project Food System and Health of Mong Ethnic Minority People in Northern Vietnamwill be conducted by IHS with the sponsorship of RLS SEA. The project aims to examine the issues relating to food and health among the Mong to figure out (1) the challenges of food issues and the risks of such issues to their health; (2) the appropriate approach for food and health issues of the local people. The project was implemented in Dong Van district (Ha Giang province) - the far northern part of Vietnam. It is the first place where the Hmong started their diaspora story in the mid-1800s. Up to the present, the Hmong comprise the majority population (87%) of this place, and nowhere in Vietnam is the Mong population concentrated with the same proportion. Workshop to share research findings will be conducted in October 2023).

Viện Nghiên cứu Con người (IHS), thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), được thành lập năm 1999, là tổ chức nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. IHS nhằm mục đích phát triển các thực hành hiệu quả cũng như vận động chính sách để hỗ trợ phát triển con người ở Việt Nam.

        Dự án “Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Mông ở miền Bắc Việt Nam” sẽ được thực hiện bởi IHS với sự tài trợ của RLS SEA. Dự án nhằm xem xét các vấn đề liên quan đến lương thực và sức khỏe của người Mông để tìm ra (1) những thách thức của vấn đề lương thực và rủi ro của những vấn đề đó đối với sức khỏe của họ; (2) cách tiếp cận phù hợp đối với các vấn đề về lương thực và sức khỏe của người dân địa phương. Dự án được thực hiện tại huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) - vùng cực Bắc của Việt Nam. Đây là nơi đầu tiên mà người Mông bắt đầu câu chuyện di cư của họ vào giữa những năm 1800. Tính đến thời điểm hiện tại, dân tộc Mông chiếm đa số (87%) ở nơi này, không nơi nào ở Việt Nam lại tập trung đông dân cư với tỷ lệ như vậy. Hoạt động hội thảo sẽ được thực hiện tháng 10 / 2023).

2. Objectives of the project/Mục tiêu của dự án

- To promote understanding about the food system and health issues and the importance of traditional knowledge associated with food and health of Mong ethnic minority in Dong Van plateau, Ha Giang

Tăng cường hiểu biết về hệ thống lương thực và các vấn đề sức khỏe cũng như tầm quan trọng của kiến thức truyền thống gắn với thực phẩm và sức khỏe của đồng bào dân tộc Mông ở cao nguyên Đồng Văn, Hà Giang.

- To empower Mong people by providing them a platform to share their voices and personal narratives regarding foods and health

Tạo cơ hội cho người Mong chia sẻ tiếng nói và câu chuyện cá nhân của họ về thực phẩm và sức khỏe

- To disseminate the results to support the adoption of effective policies for local control of food systems resulting in addressing community health issues, building the local economy, and preserving ethnic minority cultures

Phổ biến các kết quả hỗ trợ việc áp dụng các chính sách hiệu quả để địa phương kiểm soát hệ thống lương thực nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng, xây dựng kinh tế địa phương và bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số.

IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for Hotel/Accommodation and other services for IHS workshop activities in Dong Van, Ha Giang (Expected to take place on October 11-13, 2023)

Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp dịch vụ khách sạn cho các hoạt động Hội thảo của Viện tại Đồng Văn, Hà Giang (dự kiến diễn ra ngày 11-13/10/2023).

 

SERVICE EXPECTATION/DỊCH VỤ MONG ĐỢI

 • Provide high quality accommodation service for IHS staff during their time in Dong Van (Ha Giang) as in Annex

Cung cấp dịch vụ lưu trú/ phòng khách sạn chất lượng cao cho nhân viên IHS trong thời gian họ ở Đồng Văn (Hà Giang) như trong Phụ lục

 • The service shall include initiating and confirming reservations, and confirming the all-inclusive or any other type of rate requested and at which the reservation is made

Dịch vụ sẽ bao gồm xác nhận đặt phòng, và xác nhận giá trọn gói hoặc bất kỳ loại giá nào khác được yêu cầu

 • The Supplier shall make sure and use their best effort to host and facilitate the accommodation of the IHS participants

Nhà cung cấp phải đảm bảo dịch vụ tốt nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trú của cán bộ IHS

 • The Supplier shall ensure the rooms / accommodation availability over the contractual year, to be offered to the IHS participants within the offered rate to IHS
 • Nhà cung cấp phải đảm bảo cung cấp phòng / chỗ ở trong năm hợp đồng cho những người thuộc IHS trong phạm vi mức giá mà IHS đưa ra.
 • The quotation shall be quoted in VND for a fixed price including all taxes and shall remain valid for at least 90 days after the submission deadline

Bảng báo giá sẽ được tính bằng VND với giá cố định bao gồm tất cả các loại thuế và sẽ có giá trị ít nhất 90 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ

SUBMISSION/NỘP HỒ SƠ

A competitive supplier will be offered to provide service based on their qualifications and experiences. IHS would like to invite interested suppliers to submit the following:

Một nhà cung cấp dịch vụ cạnh tranh sẽ được chọn để cung cấp dịch vụ dựa trên chất lượng và kinh nghiệm của họ. Viện Nghiên cứu Con người muốn mời các nhà cung cấp quan tâm gửi những thông tin sau:

 • Company profile (if any)/Hồ sơ công ty (nếu có)
 • Certificates of being authorized agency (if any)/Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động (nếu có)
 • Detailed quotation as in Annex 1/ Báo giá chi tiết như trong Phụ lục 1
 • Deadlines: 30/09/2023-  Thời hạn nộp hồ sơ: 30/09/2023

 CRITERIA FOR EVALUATION/TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

IHS will evaluate and assess the submissions of the offers upon a set of criteria. These include:

Viện Nghiên cứu Con người sẽ đánh giá hồ sơ dựa trên các tiêu chí sau:

 • Service fee and payment method/ Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
 • Proven capacity to carry out the requested services/Năng lực đã được chứng minh để thực hiện dịch vụ được yêu cầu

Please kindly send your company’s quotations (including a period of validity, signature and seal) to:

Vui lòng gửi báo giá của công ty (bao gồm thời hạn hiệu lực, ký tên và đóng dấu) tới:

Ms. Le Thi Thu Ha Email: Hale198209@gmail.com và cc tới: ldandung@gmail.com; Nguyen.Tung@rosalux.org; nguyen.thuyha@rosalux.org

 

Or sending by mail to:

Institute of Human Studies.  9A Kim Ma Thuong, Cong Vi ward, Ba Dinh District, Ha Noi

Viện Nghiên cứu Con Người, 9A Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Only accepted applicants will be contacted

Chỉ những nhà cung cấp được chấp nhận mới được liên hệ.

 

ANNEX/ PHỤ LỤC
Offered Price/Bảng chào giá
Currency/Loại tiền: VNĐ

No./STT

Content of service/
Nội dung dịch vụ

Unit/
Đơn vị

Quantity/ Số lượng

Unit price/ Đơn giá

Total

(VNĐ)

1.

Meeting room on 12/10/2023 (for 50 persons, inluded projector, screen, flipchart)

(Phòng họp cho 50 người, bao gồm máy chiếu, màn chiếu, bảng)

room/phòng

1

 

 

2.

Teabreak(for 50 person)

(Giải khát giữa giờ cho 50 người)

person/người

50

 

 

3.

Lunch on 12/10/2023 (include 1 soft drink for 50 persons)

(Bữa trưa: bao gồm một đồ uống nhẹ)

person/người

50

 

 

4.

Dinner on 11-12/10/2023 for 39 person x 2 nights

Ăn tối 39 người x 2 tối (ngày 11 và 12/10/2023

person/người

78

 

 

5.

Hotel/Accomodation on 11-12/10/2023 for 39 person x 2 nights

Phòng nghỉ cho 39 người x 2 tối (11-12/10/2023)

person/người

78

 

 

 

 • Terms of payment requirement (Phương thức thanh toán)             
  ●      The quotation includes all taxes and fees (Giá trên đã bao gồm phí và thuế)  ●      Khuyến mại (nếu có):…………                   
  Date/Ngày:    ....../9/2023.
  Legal representative of the bidder/ Đại diện hợp pháp của nhà thầu
  [Name, title, signature and seal]/[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]