Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học thường niên với chủ đề “Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay”

28/03/2023
Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo khoa học thường niên với chủ đề “Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay” nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, những người làm công tác phát triển nguồn nhân lực, người làm chính sách chia sẻ các kiến thức, thông tin về các vấn đề liên quan đến phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam và trên thế giới, đề xuất những giải pháp chính sách, điều kiện thích ứng với dân số già trên mọi lĩnh vực cũng như các góc tiếp cận của phát triển con người.

1.             Các nội dung chính của hội thảo:

Những vấn đề chung về phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số:

-       Một số vấn đề lý luận về phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số;

-       Các quan điểm, chủ trương về phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số;

-          Các chính sách thích ứng với già hóa dân số và xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam;

-       Kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới về phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số, bài học cho Việt Nam;

Những vấn đề đặt ra về phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay:

-          Già hóa dân số và các vấn đề kinh tế - xã hội: việc làm, nghèo đói, bất bình đẳng, …

-       Già hóa dân số và vấn đề văn hóa: đời sống văn hóa của người cao tuổi;

-       Già hóa dân số và vấn đề  sức khỏe: sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm thần; cơ cấu và mô hình bệnh tật của người cao tuổi; những thách thức của hệ thống chăm sóc sức khỏe và hệ thống y tế cho người cao tuổi; dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; chất lượng sống của người cao tuổi;

-       Già hóa dân số và vấn đề an sinh xã hội: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tài chính, bảo trợ xã hội, trợ cấp cho người cao tuổi;

-       Thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số: lực lượng lao động; năng suất lao động; thu nhập; vốn con người; vốn xã hội, phát triển nguồn nhân lực

-       Vai trò của người cao tuổi đối với phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam;

-       Các giải pháp phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số, điều kiện thích ứng với dân số già trên mọi lĩnh vực của phát triển con người.
 

2.  Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

-       Thời gian nhận đăng ký tên bài viết, tóm tắt kèm từ khóa:           trước 15/8/2023

-       Thời gian nhận báo cáo toàn văn:                                       trước 15/9/2023

-       Thời gian tổ chức hội thảo:                                                  dự kiến 10/10/2023

-       Địa điểm tổ chức hội thảo: số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin xem thư mời đính kèm.
 
Trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài tham dự hội thảo!
 
Trân trọng thông báo!
Phòng QLKH