Call for hotel accomodation service provider in Dong Van, Ha Giang/ Tìm công ty cung cấp dịch vụ khách sạn tại Đồng Văn, Hà Giang

21/06/2022
IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for  Hotel/Accommodation in Dong Van, Ha Giang for IHS activities in 2022 (June 2022 to December 2022)
 
Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp phòng Khách sạn / Chỗ ở tại Đồng Văn, Hà Giang cho các hoạt động dự án của Viện vào năm 2022 (tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022)
 

SERVICE EXPECTATION/DỊCH VỤ MONG ĐỢI

Provide high quality accommodation service for IHS staff during their time in Dong Van (Ha Giang) as in Annex

Cung cấp dịch vụ lưu trú/ phòng khách sạn chất lượng cao cho nhân viên IHS trong thời gian họ ở Đồng Văn (Hà Giang) như trong Phụ lục

- The service shall include initiating and confirming reservations, and confirming the all-inclusive or any other type of rate requested and at which the reservation is made

Dịch vụ sẽ bao gồm xác nhận đặt phòng, và xác nhận giá trọn gói hoặc bất kỳ loại giá nào khác được yêu cầu

- The Supplier shall make sure and use their best effort to host and facilitate the accommodation of the IHS participants

Nhà cung cấp phải đảm bảo dịch vụ tốt nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trú của cán bộ IHS

- The Supplier shall ensure the rooms / accommodation availability over the contractual year, to be offered to the IHS participants within the offered rate to IHS

Nhà cung cấp phải đảm bảo cung cấp phòng / chỗ ở trong năm hợp đồng cho những người thuộc IHS trong phạm vi mức giá mà IHS đưa ra.

- The quotation shall be quoted in VND for a fixed price including all taxes and shall remain valid for at least 90 days after the submission deadline

Bảng báo giá sẽ được tính bằng VND với giá cố định bao gồm tất cả các loại thuế và sẽ có giá trị ít nhất 90 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ.

 

SUBMISSION/NỘP HỒ SƠ

A competitive supplier will be offered to provide service based on their qualifications and experiences. IHS would like to invite interested suppliers to submit the following:

Một nhà cung cấp dịch vụ cạnh tranh sẽ được chọn để cung cấp dịch vụ dựa trên chất lượng và kinh nghiệm của họ. IHS muốn mời các nhà cung cấp quan tâm gửi những thông tin sau:

- Company profile (if any)/Hồ sơ công ty (nếu có)

- Certificates of being authorized agency (if any)/Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động (nếu có)

- Detailed quotation as in Annex 1/ Báo giá chi tiết như trong Phụ lục 1

- Deadlines: 07/07/2022-  Thời hạn nộp hồ sơ: 07/07/2022

 

 CRITERIA FOR EVALUATION/TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

IHS will evaluate and assess the submissions of the offers upon a set of criteria. These include:

Viện Nghiên cứu Con người  sẽ đánh giá hồ sơ dựa trên các tiêu chí sau:

- Service fee and payment method/ Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

- Proven capacity to carry out the requested services/Năng lực đã được chứng minh để thực hiện dịch vụ được yêu cầu

 

Please kindly send your company’s quotations (including a period of validity, signature and seal) to: /Vui lòng gửi báo giá của công ty (bao gồm thời hạn hiệu lực, ký tên và đóng dấu) tới:

Ms. Tran Vo Thi Tinh (Email: tranvothitinh@gmail.com and cc ldandung@gmail.com, TraMy.Hoang@rosalux.org; nguyen.thuyha@rosalux.org

Or sending by mail to:

Institute of Human Studies.  9A Kim Ma Thuong, Cong Vi ward, Ba Dinh District, Ha Noi

Viện Nghiên cứu Con Người, 9A Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Only accepted applicants will be contacted

Chỉ những nhà cung cấp được chấp nhận mới được liên hệ.

 

See Attached file/ Chi tiết xin xem file đính kèm

Viện Nghiên cứu Con người