Giới thiệu sách: An ninh công việc của công nhân tại các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: trường hợp tỉnh Bắc Ninh (sách chuyên khảo)/ Nguyễn Thị Thanh Hương (Ch.b), Khúc Thị Thanh Vân, Bùi Việt Cường… ._H.: Khoa học xã hội, 2022._282 tr. (24/11/2023)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 282
Cuốn sách “An ninh công việc của công nhân tại các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: trường hợp tỉnh Bắc Ninh” do TS. Nguyễn Thị Thanh Hương chủ biên được ra đời dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ cùng tên. An ninh công việc của lao động nói chung và công nhân tại các khu công nghiệp nói riêng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng bởi nó có tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến các khía cạnh của đời sống con người, đảm bảo thu nhập và các phúc lợi cho người lao động và gia đình của họ. Tuy nhiên an ninh công việc của người lao động cũng như an ninh của công nhân tại các khu công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Nghiên cứu này đã góp phần vào việc xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan và đưa ra được hệ quan điểm góp phần dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp chính sách đảm bảo an ninh công việc cho người công nhân tại các khu công nghiệp điển hình của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Giới thiệu sách: Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam: sách chuyên khảo/Lê Kim Sa (Ch.b), Vũ Hoàng Đạt, Phạm Minh Thái, Nguyễn Thị Vân Hà._H.: Khoa học xã hội, 2022._230 tr. (24/11/2023)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 230
Cuốn sách “Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam” do TS. Lê Kim Sa chủ biên được xuất bản dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ cùng tên. Cuốn sách đã chỉ ra đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Đây là một tài liệu nghiên cứu bổ sung cho những câu hỏi quan trọng liên quan tới mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Giới thiệu sách: Bà mẹ đơn thân ở đô thị hiện nay: Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hà Nội: sách chuyên khảo/ Nghiêm Thị Thủy (Ch.b.), Lê Kim Sa, Hoàng Văn Dũng…._H.: Khoa học xã hội, 2022._172 tr. (24/11/2023)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 172
Cuốn sách “Bà mẹ đơn thân ở đô thị hiện nay: Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hà Nội” do TS. Nghiêm Thị Thủy chủ biên ra đời trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ cùng tên thực hiện năm 2019. Cuốn sách đã cho thấy thực trạng bà mẹ đơn thân; những đánh giá của xã hội về hiện tượng này trong xã hội đô thị hiện nay, đồng thời phân tích một số vấn đề xã hội liên quan và những hỗ trợ xã hội cho nhóm này.

Giới thiệu sách: Văn hóa ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong không gian công cộng/ Trịnh Văn Tùng chủ biên.H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2022. (23/11/2023)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 1
Cuốn chuyên khảo là kết quả nghiên cứu của đề tài “Ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong các không gian công cộng” mã số KX.01.48/16-20 do PGS.TS Trịnh Văn Tùng làm chủ nhiệm. Cuốn sách đã cung cấp sự hiểu biết có hệ thống trên hai phương diện lý luận và thực tiễn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong không gian công cộng. Cuốn sách đã cung cấp các luận cứ khoa học, góp phần vào công cuộc “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Giới thiệu sách: Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn/ Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên) - Nhà xuất bản KHXH - năm 2021 - 253. tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 253
Lợi ích nhóm có thể là lợi ích nhóm tiêu cực hoặc không phải lợi ích nhóm tiêu cực. Nhóm lợi ích có thể tác động tiêu cực hoặc tác động không tiêu cực. Việc phòng chống sự tác động tiêu cực của các nhóm lợi ích là nhiệm vụ quan trọng và phức tạp của mọi nước, trong đó có Việt Nam (tr. 12). Nhằm đề xuất các giải pháp phòng chống có hiệu quả sự tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, cuốn sách “Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn” do tác giả Nguyễn Ngọc Hà chủ biên đã ra đời.

Giới thiệu sách: Quan điểm của các nhà kinh điển Marxit về tự do và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay/ TS. Vũ Thị Kiều Phương (Chủ biên) – Sách chuyên khảo – Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2021 (07/03/2022)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 1
Cuốn sách “Quan niệm của các nhà kinh điển Mácxit về tự do và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay” do tác giả Vũ Thị Kiều Phương chủ biên làm rõ quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxit và giá trị lịch sử của nó; làm rõ sự vận dụng quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxit vào điều kiện Việt Nam trong thế kỷ XXI và nêu một số vấn đề đặt ra trong quá trình vận dụng này; đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng sáng tạo và hiệu quả quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxit vào điều kiện Việt Nam hiện nay.

Giới thiệu sách: Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Hoàng Văn Chung (Chủ biên), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2020- 266.tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 266
Cuốn sách “Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam” do tác giả Hoàng Văn Chung chủ biên cung cấp tri thức về những biến đổi của quyền tự do tôn giáo và những tiến triển trong quan điểm cũng như chính sách về đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn từ Đổi mới đến nay. Cuốn sách cũng cung cấp những cơ sở lý luận về vị trí và những khả năng đóng góp của tôn giáo vào chiến lược phát triển bền vững của đất nước.

Giới thiệu sách: Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua/ PGS. TS. Nguyễn Như Phát._ Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2021.- 645.tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 645
Cuốn sách “Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua” do tác giả Nguyễn Như Phát chủ biên là kết quả Đề tài khoa học cấp Bộ. Cuốn sách tổng kết những kết quả tích cực cũng như hạn chế của hoạt động nghiên cứu pháp luật tại Việt Nam, qua đó gợi mở những định hướng nghiên cứu mới nhằm đáp ứng sự phát triển của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Giới thiệu sách: Vì một nền văn hóa dân tộc hiện đại (mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở nước ta hiện nay)/GS.TS.NGND. Trần Văn Bính - Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2021.- 216.tr (07/03/2022)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 216
Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, cái tiên tiến và cái lạc hậu, cái đúng và cái sai, cái xấu và cái tốt luôn diễn ra. Việc tái cấu trúc đó vừa tạo điều kiện cho sự ra đời những nhân tố mới, tiến bộ, nhưng cũng chứa đựng nhiều khả năng làm suy yếu các giá trị truyền thống của dân tộc. Cuốn sách “Vì một nền văn hoá dân tộc, hiện đại (Mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người nước ta hiện nay)” của tác giả Trần Văn Bính đề xuất những giải pháp để bảo vệ những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc trước nguy cơ suy yếu, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Các tin cũ hơn.............................