Nguồn nhân lực và giai cấp công nhân Việt Nam trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (09/11/2023)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 (114) năm 2021

Công tác xã hội trong bệnh viện: phác thảo từ nghiên cứu thực tiễn tại Hà Nội (09/11/2023)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 (114) năm 2021

Nâng cao chất lượng dân số các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay (09/11/2023)

Bài viết đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 (114) năm 2021

Đặc điểm xã hội- nhân khẩu học của người cao tuổi neo đơn ở đô thị hiện nay (09/11/2023)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 (119) năm 2022

Quan điểm "dân là gốc" theo tinh thần Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII (09/11/2023)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 (119) năm 2022

Các tin cũ hơn.............................